Varsel om planlagte strømutkoblinger

Denne retningslinje omhandler rutiner, krav og fremgangsmåte for bestilling og utførelse av planlagte utkoblinger i høy- og lavspenningsnettet tilhørende Hafslund Nett AS.

Personell på Nettselskapets driftssentral, Nettselskapets egne utførende mannskaper og ansatte hos utførende Entreprenører.

1 Generelt

Denne retningslinjen gjelder for planlagte koblinger i høyspennings- og lavspenningsnettet som medfører at Nettselskapets kunder blir strømløse.

2 Hjemmel for utkobling av kunder ved arbeider i nettet

I henhold til Nettselskapets standard nettleieavtale for forbrukerkunder kan det foretas utkoblinger ved arbeider i nettet

§ 8-3 Utkopling etter nærmere varsel

Nettselskapet kan kople ut nettkunder for å gjennomføre vedlikehold, fornyelse,

ombygging, feilsøking, feilretting eller utvidelse av nettselskapets eller andre nettkunders installasjoner.

Nettselskap skal ved planlagte arbeider som medfører avbrudd eller redusert

leveringskapasitet til sluttbrukere, varsle de berørte nettkundene om tidspunkt og varighet i rimelig tid før arbeidene igangsettes. Varsling skal skje på en hensiktsmessig måte.

Nettselskapet skal under driftsforstyrrelser, så langt som mulig og på en hensiktsmessig måte, ha tilgjengelig informasjon for berørte nettkunder om årsak til driftsforstyrrelsen og forventet tidspunkt for gjenopprettet forsyning. Se for øvrig § 13-2.

I den utstrekning det er mulig, skal utkoplingen legges til tider som er til minst ulempe for nettkunden.

Varsel om utkopling medfører ingen plikt for nettselskapet til å kople ut anlegget i hele eller deler av det varslede tidsrom.

Og tilsvarende for næringskunder:

§ 4-3 Begrensning i bruk av nettet

Nettselskapet kan midlertidig begrense eller koble ut uttaket hos nettkunden dersom det er nødvendig for eksempel av hensyn til ettersyn, vedlikehold, feilsøking, feilretting, fornyelse, ombygging eller utvidelser av eget nett eller andre nettkunders anlegg mv. Slik begrensning eller utkobling er ikke å anse som en mangel ved nettselskapets ytelse.

Dersom nettselskapets planlagte arbeid vil medføre utkobling eller begrensning i

uttaket, skal nettkunden som hovedregel varsles direkte eller på annen egnet

måte, jf § 8-2.

Regelen om varsling gjelder av praktiske årsaker ikke for provisoriske anlegg.

Ved alle planlagte arbeider på Nettselskapets distribusjons- og/eller regionalnett, som medfører utkobling av nettkunder, skal nettkundene alltid varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

3 Varslingsfrister og varslingsmåter

Ved behov for utkobling av nettkunder i forbindelse med planlagte arbeider, er det flere faktorer som må legges til grunn i vurderingen av varslingsmåter og tidsfrister. Det er blant annet:

 • Antall nettkunder som berøres.
 • Mengde effekt som skal kobles ut.
 • Ulempe for kundene.
 • Utkoblingstid/ varighet.
 • Tidspunkt på døgnet utkoblingen foretas.
 • KILE kostnader for Nettselskapet.
 • Temperaturgrenser og varighet.

Ved større og/eller lengre utkoblinger skal bruk av aggregat vurderes i samråd med Nettselskapets driftssentral.

I tabellen nedenfor er vist ulike varslingsmåter som p.t. er aktuelle:

Nr. Varslingsmåte Aktuelt ved

1

Muntlig varsling like før utkobling skjer.

Få kunder (<5), kort varighet, adhoc utkoblinger ifm beredskapsoppdrag

2

Driftssentralen varsler berørte kunder via SMS, epost eller brev

Planlagte høyspent utkobling, en eller flere nettstasjoner.

Planlagte lavspent utkobling, en eller flere kurser/avganger.

5

Muntlig/personlig varsling, med avtale med nettkunde om tidspunkt for utkobling og eventuelt bruk av aggregat.

Noen få store og viktige nettkunder (næring og infrastruktur).

4

Hafslund Nett annonserer/kunngjør i lokal- og nasjonal presse, andre tilgjengelige media og på Nettselskapets nettsider

Hendelser som berører stort antall kunder, utkobling av regionalnettet eller soneutkoblinger/ rasjoneringssituasjoner

En kombinasjon av ovennevnte varslingsmåter kan være aktuelt og må vurderes. For viktige kunder kan det være aktuelt med flere varslingstiltak.

Kundene skal som hovedregel varsles min. 3 dager før en utkobling . For større kunder er det spesielt viktig at denne fristen overholdes.

Det er Nettselskapets driftssentral som normalt skal foreta varsling, og driftssentralen skal ha beskjed/koblingsbestilling fra utførende Entreprenør min. 8 kalenderdager før høyspent utkoblinger og min. 4 dager før lavspent utkobling skal foretas.

Dersom varslingsfristen til Nettselskapets driftssentral ikke blir overholdt, må utførende entreprenør selv foreta varsling til de berørte kunder, slik at kunden mottar varsel min 3 dager før utkobling skjer.

Entreprenøren vil ikke få dekket kostnadene knyttet til slik varsling.

Hvis Entreprenøren blir pålagt varsling fra Driftssentralen vil de normalt få dekket evt. merkostnader knyttet til dette.

4 Ansvarlig for varslingen

Det skal ikke foretas noen planlagte utkoblinger av nettkunder uten at Nettselskapet har gitt tillatelse til det. Det er alltid Nettselskapets driftsentral som er ansvarlig overfor nettkunde for alle utkoblinger på grunn av planlagte tiltak i nettet, uansett hvem som utfører tiltaket.

Det er Nettselskapet som også er ansvarlig for all varsling ved utkobling av nettkunder, og som skal bestemme varslingsfrister, utkoblingstidspunkt, maksimal varighet og varslingsmåte. Nettselskapet kan delegere varslingen til utførende entreprenør uten at det endrer ansvarsforholdet overfor nettkundene.

5 Begrensninger for utkobling

Utkoblingstidspunkt og varighet

 • Utkoblingstiden skal begrenses til et minimum, og utkobling over 8 timer bør unngås.
 • I boligområder bør utkobling legges til hverdager mellom 0800 – 1500 og 0000 – 0630.
 • Før Entreprenøren ber om utkobling, skal han selv ta kontakt med næringsdrivende i området, for å avtale et passende tidspunkt og dato for utkoblingen.
 • Entreprenøren skal kunne tilby å leie ut aggregat.
 • Ved lave temperaturer om vinteren, skal det alltid vurderes om jobben kan utsettes og utkoblingsvarighet må uansett begrenses til et minimum:
  • Lavere enn -10ºC - maksimalt 2 timers utkobling, oppdraget bør vurderes utsatt.
  • Lavere enn -15ºC - ingen utkobling

Entreprenøren plikter å undersøke temperaturvarslene før planlegging og bestilling av utkoblinger.

6 Varslingen i praksis (for entreprenører)

En Entreprenør som arbeider i Nettselskapets nett og som har behov for utkobling av deler av nettet som vil berøre nettkunder, skal alltid ta kontakt med Nettselskapets driftssentral og avtale dato, tidspunkt og varighet for utkoblingen. Referanse-/ journalnummer tildeles utkoblingen og vil fremgå av bekreftelse.

Generelt gjelder at:

 • Utførende Entreprenør bestiller og avtaler dato, tidspunkt og varighet for utkoblingen. Driftssentralen varsler deretter berørte kunder under hver nettstasjon, utgående lavspenningskurser og/eller fordelingsskap.
 • Nettselskapets driftssentral varsler berørte kunder dersom utkoblingen omfatter høyspenningsnettet og flere nettstasjoner (større områder).
 • Utkoblinger i lavspenningsnett som berører få kunder (<5) og som er av begrenset varighet kan varsles direkte av utførende Entreprenør. Dette må avtales med driftssentralen. Kundene skal varsles med Nettselskapets varslingsbrev/-mal og inneholde kontaktperson og tildelt referanse-/ journalnummer fra driftssentralen.

Informasjon til nettkundene

Skriftlig varsling om utkobling av nettkunder via SMS, epost eller brev skal minst ha følgende informasjon:

 • At det gjelder strømutkobling
 • Dato og tidspunkt for utkoblingen
 • Dato og tidspunkt for innkoblingen
 • Telefonnr. til Nettselskapets driftssentral
 • Referansenr. for koblingen

Det er laget følgende maler for varslingsmeldinger:

 • SMS meldinger
 • Epost meldinger
 • Varslingsbrev (for postdistribusjon bestilt av driftssentralen)
 • Varslingskort (til postkasse/dørlevering og personlig overlevering til kunder fra Entreprenøren)