Målerinstallasjoner i lavspent distribusjonsnett

Denne retningslinje gjelder installasjon og kontroll av måleranlegg, inkludert ombygging av målepunktet. Avvik fra REN gjelder presisering av elektroinstallatørens ansvar ved målermontasje og krav til tilgang.

Elektroinstallatører, tavlebyggere og montører som skal forestå eller utføre arbeid i målepunktet hos kunden.

Generelt

Nettselskapet eller den Nettselskapet bemyndiger holder måler, kommunikasjonsutstyr, måleromkobler og måletransformatorer.

For administrative og øvrige felles krav for alle typer måleranlegg skal REN-blad 4000 gjelde.

Tillegg til REN-blad 4000 punkt 7.1

Ved å signere arbeidsordre/ferdigmelding bekrefter registrert elektroinstallatør at anlegget er utført og kvalitetssikret etter gjeldende retningslinjer.

Dersom anlegget spenningssettes før måler er montert, kan dette føre til at Nettselskapet fakturerer forbruk og nettleie med maksimallast for anlegget i den perioden anlegget har vært i bruk, minimum 10 døgn.

Elektroinstallatør er økonomisk ansvarlig for de ekstra kostnader han måtte påføre Nettselskapet ved å ikke følge denne retningslinjen.

Vedrørende tekniske krav til materiell og utførelse, se REN-blad 4001, 4002 og 4003.

Nye strømtransformatorer og måleromkobler utlevert av Nettselskapet skal benyttes for alle indirektemålte anlegg, også ved anleggsendringer.

Målervern [A] Omsetning [A] Type Datablad
≤ 250 250/5 TCH6.2 Datablad - TCH6.2
≤ 500 500/5 TCH6
TCH8
Datablad - TCH6
Datablad - TCH8
≤ 1000 1000/5 TCH8
TCH10
Datablad - TCH8
Datablad - TCH10
≤ 1500 1500/5 TCH8
TCH12
Datablad - TCH8
Datablad - TCH12
≤ 2000 2000/5 TCH12 Datablad - TCH12
≤ 2500 2500/5 TCH12 Datablad - TCH12
≤ 3000 3000/5 TCH12 Datablad - TCH12
≤ 4000 4000/5 TCH12 Datablad - TCH12

Tillegg til REN-blad 4001

Ved endring i antall faser er punkt 3.1 gjeldende for målerplassen. Målersløyfe skal også tilfredsstille krav til utførelse og merking i henhold til punkt 6.1 og 8.1 ved endring i antall faser.

Tillegg til REN-blad 4001 og 4002

Målere og tilhørende utstyr som demonteres/tas ned skal leveres målerlageret til Nettselskapets representant i Stanseveien 13, 0975 Oslo.

Tillegg til REN-blad 4003 punkt 3.2, 3.3 og 3.4

Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måler, hovedfordeling, etasjefordeler, tilknytningsskap, tavlerom og sikringsskap. Ved bruk av nøkkellås skal det benyttes et godkjent låssystem. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt skal «OLH nøkkel», «OLU nøkkel», «trekantnøkkel 8 mm», eller «nøkkel nr. 20» benyttes.

Ansvarlig elektroinstallatør skal ha et system for å kvalitetssikre utførelsen av målepunktet. Kontrollskjema beskrevet i denne retningslinje dekker nødvendige kontrollpunkter.

For kvalitetskontroll av målermontasje etter montasje eller i drift, benytter Nettselskapet:

REN-blader for lavspenningsinstallasjoner:

REN-blader

Dokumentasjon

Nødvendig dokumentasjon fra elektroinstallatør vedlegges melding i Elsmart.

Den som holder lager for Nettselskapet skal registrere og identifisere målere og måletransformatorer etter de retningslinjer og rutiner som Nettselskapet beskriver.

For alt arbeid i Nettselskapets anlegg gjelder:

Driftsleders instrukser (DI)

Kontrollskjema

Veiledning til bruk for elektroinstallatører.

Kontrollpunkter for direktemålte anlegg (DM) og indirektemålte anlegg (IM):

Nr. Kontrollpunkt Ok Kommentar
1 Målerplassering har tilfredsstillende tilgjengelighet etter REN-blad 4003
2 Tilfredsstillende plass til måler etter REN-blad 4001 for DM, og REN-blad 4002 for IM
3 Målersløyfe er korrekt dimensjonert og korrekt merket etter REN-blad 4001 for DM, og REN-blad 4002 for IM
4 Korrekte endehylser

Tillegg for IM anlegg:

Nr. Kontrollpunkt Ok Kommentar
5 Måletransformatorer har tilfredsstillende tilgjengelighet og avstand i henhold til REN-blad 4002
6 Måletransformatorer er korrekt montert med henhold til last som skal måles, lastretning og sentrisk plassering
7 Måletransformatorer er korrekt koblet etter REN-blad 4002
8 Korrekt transformatornummer i henhold til Elsmart-melding
9 Spenningsledninger er kortslutningssikkert forlagt frem til spenningssikring
10 Måleromkoblerens lasker/pinner i kortsluttet posisjon
11 Måler, måleromkobler, spenningssikringer og måletransformator er i samme seksjon av fordelingen i henhold til REN-blad 4002