Driftsleders instrukser for elektrisk anlegg 2018

Forord fra driftsleder

Driftsleders instrukser (DI) er rutinebeskrivelser som skal sikre at forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) overholdes, og at elektriske ulykker unngås.

Målet er null skader i våre anlegg!

2018-utgaven av DI har også i år noen innholdsmessige endringer som kommer frem i endringsloggen . Endringene er basert på erfaringer fra både ulykker og nestenulykker. Du må lese nøye igjennom de instruksene som er relevant for ditt arbeidsoppdrag.

Ulåste dører i våre elektriske anlegg er fremdeles et stort problem. For å forhindre at uoppmerksomhet og misforståelser fører til åpne dører, innførte vi i fjor et krav om sidemannskontroll ved låsing. Er det flere tilstede, skal låsingen alltid fysisk kontrolleres av en person i tillegg til den som låser anlegget. Vi har erfart at dette allikevel ikke blir gjennomført, og vi vil med dette presisere at Hafslund Nett forventer at dette blir utført og etterlevd.

Flere hendelser i 2017 indikerer at planleggingen av de aktuelle arbeidene i anleggene ikke har vært god nok. Det er svært viktig at både planleggingen og utførelsen gjøres av personer med riktig kompetanse med både innsikt og erfaring i hvordan anleggene fungerer, og at montørene både får og tar seg tid til å følge §10 FSE Planlegging av arbeid.

Det var i fjor for mange feilkoblinger og hendelser der LFS klarmeldte anlegg hvor alle sikkerhetstiltakene ikke var avviklet. Noen av disse hendelsene var relatert til for dårlig fokus hos enkeltpersoner, der de mulige bakenforliggende årsakene var stress og for lite tid avsatt til planlegging fra arbeidsgiver.

Til slutt en oppfordring til alle som skal arbeide i våre anlegg:

Sørg for å ha rett kompetanse, planlegg jobben nøye, gjør en Sikker Jobb Analyse (SJA) og risikovurder underveis i arbeidet! Og vær spesielt oppmerksom hvis arbeidsoppdraget eller forutsetningene endrer seg!

Oslo, 14.Desember 2017

Even Ungersness

Driftsleder

En dringslogg

Driftsleders instrukser blir løpende oppdatert ved behov. Siste oppdaterte versjon er alltid tilgjengelig i nettbiblioteket.

Denne utgaven har versjonsnummer 01/2018 og er oppdatert pr. 1. januar 2018. Det er gjort noen innholdsmessige endringer, og de viktigste er angitt i tabellen under.

Område Beskrivelse av endring Side
Krav til leverandører Leverandøren kan kun bruke 2 ledd med underleverandører, herunder innleid arbeidskraft. 7
Sikkerhetskoordinator Sørge for at ansatte har gjennomgått årlig kurs i FSE, DI og førstehjelp før de godkjenner at sikkerhetskortet kan fornyes. Opplæringen må dokumenteres i bedriftens IK system. Sørge for at DI kurs er registrert på person i Sikkerhetskort.no før ny søknad eller fornyelse av sikkerhetskort sendes fse/di@hafslund.no 8
Krav for å få sikkerhetskort Sikkerhetskort utstedes elektronisk og sendes ut på SMS til innehaverens telefon. 9
Instruks for LFK Utarbeide skriftlig koblingsprogram for alle koblinger (bortsett fra ordinær driftskobling av kondensatorbatteri med effektbryter). 15
LFK-FA Sekundærsiden i innføringsstasjonene der Hafslund Nett har driftslederansvaret inngår nå som en del av opplæringen for nivå 2 og betraktes heretter som en transformatorstasjon. 17
Instruks for LFK Sikkerheten ved all aktivitet i forbindelese med den fysiske koblingen skal ivaretas av LFK-FA. 18
LFS Følgende vil bl.a. bli vektlagt ved vurderingen:Relevant fagutdannelse iht. FEK § 6Minimum 2 års erfaring etter fullført fagbrev. 19
Arbeid på kabelanlegg Presisering av hvordan kabler skal tampes når de tas ut av drift. 37
Underjordiske nettstasjoner For å ivareta sikkerheten skal brytere og sikringer betjenes i spenningsløs tilstand dersom du må stå i vann for å betjene disse 39
Arbeid på tele-/fiber og veilysanlegg i høyspenningsanlegg Godkjent LFS gis mulighet til å vurdere om han kan feilsøke alene dersom punkt 1,2 og 3 er oppfyllt. Ved ikke kapslet anl.skal det være to mann uansett 40

1. Omfang og gyldighetsområde

Denne instrukssamlingen gjelder for alle elektriske anlegg som Hafslund Nett har ansvar for, både regional- og distribusjonsnett.

Hafslund Nett eier regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold, og distribusjonsnettet i det samme området, med unntak av åtte kommuner: Trøgstad, Rakkestad, Fredrikstad (med unntak av Onsøy), Hvaler, Enebakk, Ski, Nesodden og deler av Aurskog Høland.

Instrukssamlingen gjelder også høyspenningsanlegg tilhørende Hafslund Varme og deler av høyspenningsanlegg tilhørende Hafslund Produksjon.

2. Forholdet mellom ulike regelverk

I følge lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og tilhørende forskrifter skal elektriske anlegg utføres, drives og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er tilsynsmyndighet.

Driftsleders instrukser (DI) bygger på og utfyller gjeldende lov- og forskrifter. Alle som arbeider i eller deltar i driften av anleggene, er pliktig til å sette seg inn i regelverket - spesielt Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og DI. Forskrifter og lovtekster er tilgjengelig på Lovdata, mens DI er tilgjengelig i Hafslund Netts nettbibliotek.

Illustrasjon ovenfor viser sammenhengen i regelverket.

Driftsleders instrukser (DI) beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Ved alt arbeid i de elektriske anleggene skal forskrifter og instrukser følges. Hvis det ikke er overensstemmelse mellom DI og forskriftene, er det alltid forskriftene som gjelder.

Forskriften som det i hovedsak refereres til, er forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, med veiledning (FSE). FSE er en rammeforskrift som baserer seg på at anerkjente internasjonale normer legges til grunn for at sikkerhetskravene skal oppfylles. Norsk elektroteknisk norm (NEK EN 50110 -1:2013) anses å oppfylle sikkerhetskrav i forskriftene. Løsninger som avviker fra veiledning og norm kan benyttes, men det må da dokumenteres at tilsvarende eller høyere sikkerhetsnivå oppnås. Slik dokumentasjon skal finnes i virksomhetens internkontrollsystem.

I Hafslund Netts nettbibliotek finnes en rekke andre instrukser som skal ivareta andre risikoforhold. Både DI og nettbiblioteket angir hvordan arbeid skal utføres i Hafslund Netts anlegg, men instruksene er ikke uttømmende. Det er leverandørens ansvar å ha et internkontrollsystem som inneholder alle nødvendige instrukser og prosedyrer for å ivareta risikoen i alle arbeidsoperasjoner for sine ansatte.

Nettbiblioteket inneholder i tillegg spesifikasjoner på hvordan elektriske anlegg skal bygges og vedlikeholdes. Disse er viktige å overholde for at anleggene bygges og vedlikeholdes med et høyt sikkerhetsnivå.

3. Læring fra hendelser

Regelverk er viktige rammer for å ivareta sikkerheten i elektriske anlegg, og kunnskap om regelverk og etterlevelse av instrukser er avgjørende for å arbeide sikkert.

I tillegg er det viktig å lære av uønskede hendelser, og Hafslund Nett krever derfor at alle som arbeider i Hafslund Netts anlegg rapporterer inn uønskede hendelser (RUH) til Hafslund Nett.

Rapportering kan skje ved bruk av RUH – app eller ruhnett@hafslund.no

Alle forhold som medfører personskade eller strømbrudd skal umiddelbart varsles driftssentralen. I tillegg skal prosjektleder i Hafslund Nett informeres.

4. Hafslund Netts anlegg og organisasjon

Dette kapittelet beskriver hvordan Hafslund Nett som netteier ivaretar rollen som driftsleder/driftsansvarlig. Hafslund Nett eier og driver både høyspennings - og lavspenningsanlegg.

4.1. Anleggenes tilstand

Hafslund Netts anlegg er bygd over et langt tidsrom av ulike eiere, og for å ha lang levetid. Dette innebærer at anleggene er bygd etter ulike standarder og varierer i utførelse og tilstand. Det er derfor avgjørende at alle som skal arbeide i anleggene setter seg godt inn i de stedlige forhold og planlegger arbeidet ut fra anleggenes oppbygging og tilstand.

4.2. Driftsleder/driftsansvarlig

Driftsleder (høyspenningsanlegg) og driftsansvarlig (lavspenningsanlegg) skal på vegne av eieren sørge for at alt arbeid i anleggene utføres på en forsvarlig måte. Med det menes blant annet at alle som arbeider på eller nær ved de elektriske anleggene får nødvendig opplæring, at denne vedlikeholdes, at det etableres rutiner og instrukser for arbeid i anleggene, at det er systemer for utstedelse og godkjenning av sikkerhetskort (høyspenningsanlegg) og at det er kontroll med utdeling av nøkler til anleggene.

4.3. Stedfortreder

Det er utpekt en fast stedfortreder som skal forestå den daglige driften når driftsleder er fraværende. Hvis verken driftsleder eller stedfortreder er tilgjengelig, delegeres ansvaret videre til operativ leder. Dette vil særlig være aktuelt utenom ordinær arbeidstid. Operativ leder inngår i Hafslund Netts vaktordning, og er således alltid tilgjengelig. Når stedfortreder eller operativ leder fungerer i driftsleders sted, innehar vedkommende samme myndighet som driftsleder.

4.4. Koordinator

Driftsleders koordinator har delegert myndighet til å utstede sikkerhetskort med underskriften til driftsleder. Driftsleders koordinator har ansvaret for den daglige oppfølgingen av FSE og DI, samt den daglige forvaltningen av nøkler og sikkerhetskort.

4.5. Rollene i Hafslund Nett

Driftsleder Even Ungersness
Stedfortreder Jens Tore Holene
Driftsleder utenom arbeidstid Operativ leder
Koordinator Jarle Ruud / Jan Steinar

4.6. Inndragelse av sikkerhetskort og godkjenninger 

Overholdelse av lov- og forskrifter og DI, er avgjørende for å arbeide sikkert, unngå fare for liv, helse og materielle verdier. Ved brudd på regelverket kan driftsleder/driftsansvarlig inndra godkjennelser og nøkler. Dersom årlig opplæring i FSE/DI ikke er gjennomført, blir ikke sikkerhetskortet fornyet og er dermed ugyldig.

4.7. Dispensasjon

Driftsleder/driftsansvarlig kan gi dispensasjon fra DI dersom særlige forhold tilsier det.

5. Krav til leverandører

Alle leverandører har ansvar for å oppfylle myndighetskrav og de føringer Hafslund Nett gir. Dette innebærer blant annet å:

 • sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (jfr. internkontrollforskriften).
 • etablere et system for overordnet planlegging i henhold til FSE. Det skal før arbeid igangsettes, gjennomføres en risikovurdering, og på bakgrunn av denne velges arbeidsmetode, verneutstyr og personell.
 • sørge for at personell innehar nødvendig kompetanse og har fått nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon (jfr. FEK).

Dette betyr i praksis at leverandøren må sørge for å ha de nødvendige instrukser og prosedyrer for planlegging og utførelse av arbeidet.

Hvis leverandøren leier inn en underleverandør for å utføre arbeid i Hafslund Netts anlegg, har leverandøren ansvar for at denne oppfyller alle gjeldende krav.

Leverandøren kan kun bruke 2 ledd med underleverandører, herunder innleid arbeidskraft.

Ved bruk av utenlandsk arbeidskraft er leverandøren ansvarlig for at disse er kjent med norsk regelverk, byggeskikk og installasjonspraksis.

For å unngå at språkutfordringer blir en risikofaktor, er det et krav at alle med sikkerhetskort skal kunne forstå instrukser og advarselskilt, samt kommunisere med driftspersonell på norsk.

Hafslund Nett kan kontrollere at leverandøren overholder myndighetskrav og Hafslunds krav.

Alle leverandører skal som hovedregel ha en sikkerhetskoordinator som skal ivareta alle forhold vedrørende FSE/DI i forhold til Hafslund Nett.

5.1 Instruks for sikkerhetskoordinator

Formål

Beskrive sikkerhetskoordinators plikter og ansvar, samt regulere forholdet mellom Hafslund Nett og selskap med egen sikkerhetskoordinator innenfor forhold som omfattes av FSE og DI.

Målgruppe

Selskap som har personell med sikkerhetskort i Hafslund Nett. 

Beskrivelse

Sikkerhetskoordinatoren skal være kontaktpunktet mellom Hafslund Nett og leverandøren innenfor forhold som omfattes av FSE og DI. Sikkerhetskoordinatorene skal ha en fast stedfortreder.

Sikkerhetskoordinatoren skal:

 1. Være kontaktperson for personell i eget selskap innenfor forhold som omfattes av FSE og DI, og ivareta henvendelser til Hafslund Nett. Dette innebærer å ha innsyn i Hafslund Netts system for sikkerhetskort og nøkler.

 2. Sørge for at det foretas vurdering av behov, kvalifikasjoner, språk og personlig egnethet for personer det søkes om sikkerhetskort og/eller nøkler til. Nærmeste leder skal vurdere søker, og søknadene skal undertegnes av sikkerhetskoordinator.
 3. Sørge for at ansatte har gjennomgått årlig kurs i FSE, DI og førstehjelp før de godkjenner at sikkerhetskortet kan fornyes. Opplæringen må dokumenteres i bedriftens IK system.
 4. Sørge for at DI kurs er registrert på person i Sikkerhetskort.no før ny søknad eller fornyelse av sikkerhetskort sendes fse/di@hafslund.no
 5. Gi melding til Hafslund Nett om endringer i den enkeltes arbeidsforhold, kvalifikasjoner og egnethet som har betydning for sikkerhetskort og nøkler.
 6. Sørge for å ha oversikt over hvilke nøkler som er utlånt til bedriftens ansatte, og foreta regelmessig kontroll/verifikasjon av den enkeltes nøkler. Ved søknad om ny nøkkel skal verifikasjon av knippet utføres før søknad sendes.
 7. Sørge for at personlige nøkler blir innlevert ved ugyldig sikkerhetskort, når utlånsperioden utløper eller arbeidsforholdet opphører.
 8. Følge opp innrapporterte hendelser (RUH) og sørge for gjennomføring av eventuelle tiltak.
 9. Ved bruk av underentreprenører, skal hovedentreprenør som hovedregel ivareta rollen som sikkerhetskoordinator overfor Hafslund Nett.

5.2 Krav for å få sikkerhetskort

Alle som skal ha selvstendig adgang til høyspenningsanlegg, skal ha gyldig sikkerhetskort utstedt av driftsleder i Hafslund Nett.

Innhavere av sikkerhetskort og godkjenninger fra Hafslund Nett skal være ansatt i en virksomhet med et velfungerende internkontrollsystem, jfr. internkontrollforskriften § 4. Kravet innebærer blant annet at virksomheten skal ha et system for regelmessig vurdering av personlig egnethet. I praksis betyr dette at virksomheten må ha flere ansatte.

Søknadskjema for sikkerhetskort finnes i nettbiblioteket: http://nettbiblioteket.hafslundnett.no Utfylt skjema skal være skrevet under av sikkerhetskoordinator og sendes til fse/di@hafslund.no

Saksbehandlingstid på 10 virkedager må påregnes ved behandling av søknader om sikkerhetskort og nøkler. Ufullstendig søknad vil bli returnert.

Det stilles krav til både faglig bakgrunn og personlige egenskaper for å få sikkerhetskort. Kravene vil være forskjellige avhengig av hvilke godkjennelser som skal gis, samt type arbeid som skal gjennomføres (jfr. FSE § 9). Alle søkere skal ha tilstrekkelige språkkunnskaper til å kunne forstå instrukser og advarselskilt, samt kommunisere med driftspersonell på norsk.

Alle søknader må inneholde følgende dokumentasjon:

 1. CV med oversikt over relevant utdanning inkl. fagbrev, erfaring og kurs
 2. Generell opplæring i FSE i løpet av de siste 12 måneder
 3. Førstehjelpsopplæring iht. kravene i FSE § 7
 4. Opplæring i DI fra godkjent kursholder eller godkjent e-læring

Dersom søkeren i tillegg skal ivareta funksjoner som LFS og/eller LFK-FA, kreves egen opplæring for dette. Hafslund Nett vil i hvert enkelt tilfelle vurdere behovet for tilleggsopplæring ut i fra hva slags opplæring og erfaring søkeren har fra før. Opplæringen skal være godkjent av Hafslund Nett.

Personer som skal arbeide i transformatorstasjoner, må være registrert med et norsk mobilnummer for å kunne benytte adgangsapplikasjonen iTrafo.

Sikkerhetskort utstedes elektronisk og sendes ut på SMS til innehaverens telefon.

5.3 Opprettholdelse av sikkerhetskort

Opplæring i FSE, DI og førstehjelp skal gjennomføres årlig.

Opplæringen i DI skal dokumenteres i Hafslund Netts sikkerhetskortsystem.

FSE, førstehjelp og annen nødvendig opplæring må dokumenteres i virksomhetens internkontrollsystem og kunne forevises på forespørsel.

Årlig opplæring gjennomføres i perioden 1. januar til 15. april, og sikkerhetskortene har gyldighet til 1.mai påfølgende år uavhengig av når kurset er gjennomført.

Opplæring i førstehjelp skal inneholde spesialopplæring i ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Personell som arbeider i luftledningsanlegg skal i tillegg gjennomføre årlig øving i nedfiring av person fra mast. Denne opplæringen skal også dokumenteres, og kunne forevises på forespørsel.

5.4 Adgang til høyspenningsanlegg uten sikkerhetskort

Person uten adgangstillatelse kan gis adgang og deretter ledsages av en med tillatelse til dette (ref. §9 FSE).

I særskilte tilfeller kan en person uten sikkerhetskort gis adgang og tillatelse til å utføre arbeid i et høyspenningsanlegg under ledsaging av en person som er godkjent til dette. For eksempel kan Hafslund Nett tillate at en firmamontør/spesialist utfører en reparasjon av et elektrisk anlegg. Personen skal da fotfølges av godkjent ledsager.

Ledsagelse av flere enn tre personer samtidig skal ha skriftlig godkjennelse av en ansatt i Hafslund Nett som er godkjent LFS.

5.5 Instruks for innhavere av sikkerhetskort

Formål

Sikre at arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg og opphold i anlegg skjer på en sikker måte. Instruksen gjelder for alt opphold og arbeid i Hafslund Netts anlegg.

Målgruppe

Gjelder alle som har fått utstedt sikkerhetskort. Adgangstillatelsen i sikkerhetskortet er kun gyldig ved oppdrag for Hafslund Nett, eller etter avtale med Hafslund Nett.

Beskrivelse

Innehaver av sikkerhetskort skal:

 • ha inngående kunnskap om FSE og DI sett i forhold til aktuelle oppgaver i anlegget.
 • gjennomføre årlig pålagt opplæring.
 • påse at gyldighetsdato og godkjenninger i sikkerhetskortet er i samsvar med arbeidet som skal utføres.
 • Opphold i høyspenningsanlegg er alltid forbundet med en viss fare. Unødvendig opphold i anlegget er derfor ikke tillatt. I transformatorstasjoner (regionalnett) er det krav om registering ved bruk av adgangsapp (iTrafo) eller sms.
 • Alle skal kunne legitimere seg med gyldig sikkerhetskort ved opphold i Hafslund Netts høyspenningsanlegg. Personer uten sikkerhetskort vil bli vist bort, med mindre de blir ledsaget i henhold til instruks.

Alle som oppholder seg eller arbeider i Hafslund Netts anlegg skal benytte pålagt verneutstyr. Hvilket verneutstyr som skal benyttes for den enkelte arbeidsoperasjon, vil være avhengig av virksomhetens egen prosedyre og Hafslunds minimumskrav.

Personer som ikke følger gitte påbud eller bestemmelsene i FSE eller DI, vil bli vist bort fra anlegget. Alle har plikt til å rapportere uregelmessigheter til Hafslund Nett ved driftsleders koordinator.

Ikke noe arbeid må påbegynnes i eller nær ved høyspenningsanlegg uten at en godkjent LFS har vurdert arbeidet. Alle skal følge LFS sine instruksjoner under arbeidet.

Alle som forlater et høyspenningsanlegg har et særskilt ansvar for å kontrollere at dette er forsvarlig lukket og låst. Er det flere tilstede, skal låsingen alltid fysisk kontrolleres av en person i tillegg til den som låser (sidemannskontroll).

6. Nøkler

6.1 Vilkår for å få utlevert og inneha nøkler

Alle bedrifter som skal søke om nøkler må signere en nøkkelavtale med Hafslund Nett før søknaden kan behandles. For å få inneha nøkler til høyspenningsanleggene, er det et krav at vedkommende har gyldig sikkerhetskort med adgangstillatelse. Godkjenninger i sikkerhetskortet og type arbeid som skal utføres, avgjør hva slags nøkkel som kan utleveres og eventuelt tidsbegrensing for utlån. For å inneha nøkler, skal det være et reelt behov i forbindelse med det faste daglige arbeidet.

6.2 Søknad om nøkler

Ved søknad om lån av nøkler, skal eget søknadsskjema på nettbiblioteket fylles ut. Søknadsskjema sendes fra sikkerhetskoordinator til fse/di@hafslund.no

6.3 Utlevering av nøkler 

Hafslund Netts nøkler forvaltes av en tjenesteleverandøren Securitas i Urtegata 9 i Oslo. All inn- og utlevering av nøkler skal derfor skje hos Securitas ved personlig oppmøte.

6.4 Oppbevaring og bruk av nøkler

Nøklene skal til enhver tid oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Nøklene skal ikke oppbevares i bil. Nøklene er personlige og skal ikke lånes ut.

Nøklene skal innleveres når:

a) Vedkommende ikke lenger har gyldig sikkerhetskort

b) Utlånsperioden har utløpt

c) Arbeidsforholdet opphører

6.5 Låsing av anlegg

Alle som forlater et høyspenningsanlegg har et særskilt ansvar for å kontrollere at dette er forsvarlig lukket og låst. Er det flere i arbeidslaget, skal låsingen alltid fysisk kontrolleres av en person i tillegg til den som låser (sidemannskontroll).

Eventuelle feil eller mangler skal umiddelbart meldes til driftssentralen. Om døren ikke lar seg låse tilfredsstillende, skal døren bevoktes til beredskapsvakter er på stedet og overtar ansvaret for anlegget.

6.6 Erstatningsansvar ved tap av nøkler

Dersom nøkler til høyspenningsanlegg kommer på avveie, er dette en stor sikkerhetsrisiko. Det skal derfor inngås en egen nøkkelavtale som regulerer bedriftens ansvar ved tap eller misbruk av nøkler. Dette for å understreke at det er påkrevd ekstra aktsomhet ved håndtering av nøklene.

7. Roller ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg

I det følgende er det angitt hvilke regler som gjelder for ulike roller ved arbeid i Hafslund Netts anlegg. Rollene som er beskrevet er Leder for kobling (LFK), leder for koblings forlengede arm (LFK-FA) og leder for sikkerhet (LFS).

7.1 Kobling i høyspenningsanlegg

Hos Hafslund Nett er det LFK ved Hafslund driftssentral som har koblingsmyndighet. Med koblingsmyndighet menes at Hafslunds driftssentral bestemmer og styrer alle koblinger i nettet. Driftsleder har ved behov mulighet til å delegere denne myndighet til andre enn Hafslunds driftssentral. Ved Hafslunds driftssentral er det laget egne rutiner for hvordan man kan bestille koblinger. Informasjon om dette fås ved henvendelse til Hafslunds driftssentral.

LFK utfører ikke fysiske koblinger ute i anleggene og utpeker derfor leder for koblings forlengede arm (LFK-FA). LFK-FA utfører fysisk de oppgaver som LFK selv ikke kan utføre, blant annet frakobling, markering, sikring mot innkobling, spenningskontroll og endepunktsjording.

7.2 Arbeid på høyspenningsanlegg

Ikke noe aktivitet må startes på eller nær ved høyspenningsanleggene uten at en godkjent Leder for sikkerhet (LFS) i Hafslund Netts har vurdert om aktiviteten er et arbeid som omfattes av FSE. Dersom aktiviteten kan medføre elektrisk fare, skal det utpekes en Leder for sikkerhet.

Hafslunds driftssentral utpeker LFS blant de som er godkjent som LFS. Dersom arbeidet er underlagt bestemmelser i FSE, må LFS selvstendig vurdere hva som må gjøres av tiltak for at sikkerheten skal ivaretas. For noen arbeider og sikringstiltak er det spesifisert hvordan aktiviteten skal utføres. Eksempler er bruk av endepunkts-, arbeids- og markeringsjord.

For enkelte typer gjentagende arbeid som ikke direkte utføres på eller nær ved høyspenningsanlegget og som utføres med samme personer hver gang, kan det utarbeides spesielle arbeidsinstrukser. Det kan for eksempel være for gressklipping, snørydding, renhold og lignende. Arbeidsinstruksene kan gjerne være i form av tidsbegrensede personlige kontrakter. Det skal fremgå i kontrakten om arbeidet kan utføres av én person. Kontraktene skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av en godkjent LFS.

7.3 Arbeid på lavspenningsanlegg

Ved arbeid på lavspenningsanlegg, skal det utpekes en ansvarlig for arbeidet (AFA).

Hafslund Netts egne ansatte som er godkjent som LFS, utpeker seg selv som AFA.

For innleide mannskaper er myndighet til å utpeke AFA delegert til virksomhetens faglige ansvarlige.

7.4 Leder for kobling (LFK)

Godkjenning

For å bli godkjent som LFK, må følgende gjennomføres:

 • Opplæring iht. gjeldende opplæringsplan med avsluttende test.
 • Personlig vurdering om egnethet utført av nærmeste leder.

Utpeking

Godkjent personell på Hafslunds driftssentral er utpekt som LFK i henhold til skiftplan. S-vakt eller skiftleder skal peke ut LFK dersom skiftplan ikke følges.

Instruks for Leder for kobling (LFK)

Formål

Sikre at koblinger på høyspenningsanlegg blir korrekt utført.

Målgruppe

Gjelder alle som er godkjent som LFK.

Beskrivelse  

Enhver kobling skal ledes av en utpekt LFK.

LFK kan selv ikke utføre alle plikter som er pålagt LFK. Han er derfor avhengig av at annet personell kan fungere som LFKs forlengede arm (LFK-FA). LFK har ansvar for å utpeke LFK-FA, og skal til enhver tid ha oversikt over hvem som er godkjent til å være LFK-FA. Oversikten skal være differensiert på anleggstype og område. Det er utarbeidet egen instruks for personell som innehar funksjonen LFK-FA.

Ved arbeider der det er behov for LFS, skal LFK utpeke denne blant de som er godkjent som LFS.

Utpekt LFK skal før kobling:

 • Planlegge koblingen, eventuelt i samarbeid med LFK-FA, LFS og/eller andre berørte parter.
 • Utarbeide skriftlig koblingsprogram for alle koblinger (bortsett fra ordinær driftskobling av kondensatorbatteri med effektbryter). Koblingsprogrammet skal inneholde bryterbetegnelser i overensstemmelse med driftsmerking for vedkommende anlegg.
 • Ved utarbeidelse av koblingsprogram, benyttes koblingsordresystemet i Hafslunds driftssentrals prosessanlegg eller egne fastsatte skjema for håndskrift/tekstbehandling. Uansett hvilket system som benyttes, skal LFK forsikre seg om at LFK-FA har et likelydende program. LFK er alltid ansvarlig for innholdet i koblingsprogrammet.
 • Sende koblingsprogrammet på e-post, utlevere det direkte eller diktere det over telefon eller radio.
 • LFK er ansvarlig for innholdet i koblingsprogrammet, og for at LFK-FA oppfatter dette riktig.
 • Så langt som mulig forvisse seg om at koblingen kan utføres uten fare for liv eller eiendom, og ikke medfører unødige forstyrrelser i nettet.
 • Det er utarbeidet egne retningslinjer for prøveinnkobling som skal følges av LFK.
 • Gjennomgå koblingsprogrammet sammen med LFK-FA. LFK-FA gjør seg kjent med sine linjer i koblingsprogrammet og melder seg klar til kobling såfremt det ikke er uklarheter eller spørsmål. Koblingsprogrammet går da over til å være koblingsordre. LFK skal motta melding om utført kobling direkte fra LFK-FA.
 • Koblingsordren viser rekkefølgen ved alle koblinger og skal ikke fravikes selv om man mener å kunne spare tid ved det. Hvis det av ulike årsaker viser seg at programmet ikke kan følges som planlagt, skal LFK vurdere om det skal skrives nytt koblingsprogram eller om det eksisterende kan endres.

Før arbeid skal LFK:

 • Sørge for nødvendig markering og sikring mot innkobling når frakobling er foretatt (se FSE §§ 11 og 14). Dette skal dokumenteres som egne linjer i koblingsprogrammet.
 • Sørge for eventuell spenningskontroll, sørge for eventuell endepunktsjord, og sørge for at jordingsbryter alltid blir kontrollert. I åpne anlegg og utendørsanlegg skal kontroll av jordingsbryter gjøres visuelt (se FSE § 14).
 • Sørge for at jordingsbrytere som benyttes som endepunktsjording sikres mot frakobling.
 • Sørge for at jordingsapparater og jordingsbrytere brukt som endepunktsjord dokumenteres i driftskontrollsystemet.
 • Utpeke LFS blant de som er godkjent som LFS, og selv gi vedkommende melding om at anlegget er utkoblet og sikret (se FSE §12), Utpekingen skal dokumenteres i sikkerhetsprotokollen på driftssentralen Ved utpeking av LFS-B skal også navnet til godkjent LFS som har vurdert jobben, noteres i sikkerhetsprotokollen.

Etter arbeid skal LFK:

 • Ta imot klarmelding direkte fra LFS om at anlegget er klart til innkobling. Klarmeldingen dokumenteres i sikkerhetsprotokollen på driftssentralen. LFS skal da ha fjernet sine sikkerhetstiltak, og oppgaven som LFS for arbeidet opphører.
 • Sørge for at alle sikkerhetstiltak som LFK er ansvarlig for opphører (se FSE § 15) og at eventuelle endepunktsjordinger som er dokumentert hos Hafslunds driftssentral blir fjernet.
 • Sørge for - om mulig - at det blir foretatt visuell kontroll av anleggsdelen som meldes klar til å bli satt under spenning.
 • Forvisse seg om at anlegget kan kobles inn uten fare for liv, helse eller materielle verdier, og at dette ikke medfører unødige forstyrrelser i nettet. Planlegge koblingen, eventuelt i samarbeid med LFK-FA, LFS og/eller andre berørte parter. Det skal utarbeides skriftlig koblingsprogram.
 • Dersom utkoblet anleggsdel må tas i bruk og LFS ikke er tilgjengelig, kan LFK etter avklaring med driftsleder/operativ leder utpeke en ny LFS. LFK skal sørge for at tidligere LFS og arbeidslaget varsles om at anlegget er spenningssatt.

Koblingsavtaler og arbeidsinstrukser:

 • Det vises til koblingsavtaler for anlegg/linjer mot andre netteiere og spesielle arbeidsinstrukser for kobling i de ulike deler av høyspenningsanleggene.
 • Det er utarbeidet en egen instruks for prøveinnkobling etter feil.
 • Dokumentene er tilgjengelig i Hafslund Netts internkontrollsystem.

7.5 Leder for koblings forlengede arm (LFK-FA)

Godkjenning

LFK kan ikke selv utføre fysisk alt det forskriftene krever når kobling finner sted (frakobling, markering, sikring mot innkobling, samt evt. spenningskontroll og endepunktsjord). LFK er derfor avhengig av en ”forlenget arm” til å utføre disse oppgavene. Det er eier ved driftsleder (eller den han bemyndiger) som vurderer hvem som kan godkjennes som LFK-FA.

Godkjenningen skal skje etter en vurdering av den enkeltes kvalifikasjoner.

Følgende vektlegges ved vurderingen:

 • Relevant fagutdannelse. Det tilstrebes å benytte personer med fagbrev.
 • Skal være godkjent som LFS.
 • Gjennomført spesiell opplæring som LFK-FA
 • Personlige egenskaper: Rolig, avbalansert, sikker på seg selv, god til å kommunisere og evne til å planlegge

Vurderingen av personlige egenskaper baseres på anbefaling fra nærmeste leder eller tilsvarende som kjenner personen.

Hvilke anlegg og områder vedkommende er godkjent som LFK-FA for, fremgår av sikkerhetskortet. Følgende tallkoder benyttes for anleggstype:

2 Transformatorstasjoner

3 Avgangsfelt transformatorstasjoner

4 Distribusjonsnett

5 Enkeltanlegg (nærmere spesifisert på sikkerhetskortet)

Følgende bokstavkoder brukes for område:

O Oslo

A Asker

B Bærum

R Romerike

F Follo

Ø Østfold

Dersom områdebokstav ikke er angitt, gjelder godkjenningen hele Hafslund Netts område.

Som eksempel vil godkjenning for transformatorstasjoner Romerike og hele distribusjonsnettet se slik ut: LFK-FA: 2R – 4.

Sekundærsiden i innføringsstasjonene der Hafslund Nett har driftslederansvaret inngår nå som en del av opplæringen for nivå 2 og betraktes heretter som en transformatorstasjon.

Nivå 1er derfor fjernet fra listen.

Utpeking

Det er LFK som utpeker LFK-FA for hvert enkelt koblingsoppdrag.

Krav til opprettholdelse av godkjenning

For å opprettholde godkjenning som LFK-FA, skal det dokumenteres minst fem koblinger i året og man må delta på oppfriskningskurs hvert tredje år. Dokumenterte koblinger fra annet nettområde kan telle som kobling.

Instruks for Leder for koblings forlengede arm (LFK-FA )

Formål

Sikre at koblinger og sikkerhetstiltak på høyspenningsanlegg blir korrekt utført.

Målgruppe

Gjelder alle personer som fysisk utfører koblinger og sikkerhetstiltak for LFK i høyspenningsanlegg.

Funksjon ved koblinger:

 • LFK er ansvarlig for innholdet i koblingsprogrammet, og for at LFK-FA oppfatter dette riktig. LFK-FA skal på sin side sørge for tydelig kommunikasjon med LFK for å unngå misforståelser. Koblingsprogrammet kan sendes på e-post, utleveres direkte eller dikteres over telefon/radio. Dersom koblingsprogrammet dikteres over telefon eller radio, skal dette skrives ned av LFK-FA på et eget fastsatt skjema.
 • Koblingsprogrammet tas vare på av LFK-FA i 3 måneder. I transformatorstasjonene skal det arkiveres i egen mappe på kontrollrommet.
 • Koblingsprogrammet skal inneholde bryterbetegnelser i overensstemmelse med driftsmerking for vedkommende anlegg og navn på LFK og LFK-FA.
 • LFK og LFK-FA skal før kobling, sammen gå gjennom koblingsprogrammet, uavhengig av om det sendes på e-post, utleveres direkte eller dikteres over sambandssystem. LFK-FA gjør seg kjent med sine linjer i koblingsprogrammet og konfererer med LFK hvis det er uklarheter eller spørsmål.
 • LFK-FA melder seg klar til kobling. Koblingsprogrammet går da over til å være koblingsordre. Koblingsordren viser rekkefølgen ved alle koblinger og skal ikke fravikes selv om man mener å kunne spare tid ved det. Koblingene skal sjekkes av fortløpende og direkte på koblingsordren under koblingens gang for å unngå feilkoblinger.
 • Sikkerheten ved all aktivitet i forbindelese med den fysiske koblingen skal ivaretas av LFK-FA
 • Det skal benyttes nødvendig verneutstyr når koblingene utføres. Hva som er nødvendig skal i hvert enkelt tilfelle vurderes ut fra anlegget det skal kobles på.
 • I anlegg hvor det er mulig, skal det foretas visuell kontroll av skillebrytere etter kobling for å forvisse seg om at alle faser er i riktig stilling.
 • Melding om utførte koblinger skal gis direkte fra LFK-FA til LFK.

Funksjon ved kobling for arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg:

 • Når frakoblingen er foretatt, skal LFK-FA - etter ordre fra LFK - markere og sikre mot innkobling. Kontroll av skillebrytere og spenningskontroll skal foretas før endepunktsjording etableres. Jordingsbrytere som benyttes som endepunktsjording sikres mot utkobling. Ved bruk av bærbare jordingsapparater skal disse være dimensjonert for full kortslutningsytelse på stedet, dog aldri mindre tverrsnitt enn 95 mm2 Cu. Klemmer skal være tilpasset det aktuelle bruksområdet (skinnefeste eller kroker/bolter).
 • Tilbakemelding på utført markering, sikring mot innkobling og jording gis fra LFK-FA til LFK. I transformatorstasjoner er LFK-FA ansvarlig for at alle endepunktsjordinger føres inn i jordingsprotokoll. .
 • LFK-FA skal på forespørsel fra LFS vise hvilke deler av anlegget LFK-FA har koblet ut iht. koblingsprogrammet, og hvilke deler som det er spenning på.
 • Etter arbeid skal LFK -FA:
 • Oppheve sikringstiltakene som LFK har ansvar for. Opphevelsen skjer etter at LFK-FA har fått ordre fra LFK om at sikringstiltakene skal opphøre.
 • Kvittere ut endepunktsjordinger som er ført inn i jordingsprotokollen.

Så langt det er mulig - foreta visuell kontroll av anleggsdeler som skal påsettes spenning etter endt arbeid.

7.6 Leder for sikkerhet (LFS)

Godkjenning

Leder for sikkerhet (LFS) er den viktigste personen når det gjelder sikkerheten ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg. Driftsleder (eller den han bemyndiger) godkjenner LFS.

Godkjenningen som LFS skjer etter vurdering av den enkeltes kvalifikasjoner og egnethet.

Følgende vil bl.a. bli vektlagt ved vurderingen:

 • Relevant fagutdannelse iht. FEK § 6
 • Minimum 2 års erfaring etter fullført fagbrev.
 • Praktisert faget det siste året.
 • Gjennomført spesiell opplæring som LFS i tillegg til opplæring i FSE og DI
 • Personlige egenskaper: Rolig, avbalansert, sikker på seg selv, god til å kommunisere og evne til å planlegge

Vurderingen av personlige egenskaper baseres på anbefaling fra nærmeste leder eller tilsvarende. Hvilke anlegg og/eller områder vedkommende er godkjent som LFS for, fremgår av sikkerhetskortet.

Utpeking

LFK utpeker LFS blant de som er godkjent.

Krav til opprettholdelse av godkjenning

For å opprettholde godkjenningen som LFS, skal personen ha fungert som LFS minst 5 ganger i året. Eventuelle unntak avtales med driftsleder.


Instruks for Leder for sikkerhet (LFS )

Formål

Sikre at arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg blir korrekt utført.

Målgruppe

Gjelder alle som er godkjent som Leder for sikkerhet (LFS) i Hafslund Netts høyspenningsanlegg.

Beskrivelse

LFS for det enkelte arbeidsoppdrag skal utpekes av LFK. Den som utpekes har et selvstendig ansvar for å vurdere egen skikkethet for det konkrete oppdraget.

LFS skal identifiseres på en synlig måte.

Protokoller:

For arbeider i transformatorstasjoner skal det føres egen sikkerhetsprotokoll der arbeidet og navn på LFK skrives inn. LFS og eventuell overvåker, samt arbeidslaget skal signere i egen rubrikk. Ved arbeider i transformatorstasjoner som innebærer frakobling av anleggsdeler og etablering av arbeidsjord, skal LFS føre arbeidsjordinger inn i jordingsprotokollen.

Før arbeidet starter:

 • LFS skal innhente nødvendige opplysninger om anlegget og sørge for gjennomføring av risikovurdering av det aktuelle arbeidet (se FSE § 10). Risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig, og oppbevares til oppdraget er avsluttet.
 • LFS skal kontrollere om det er pågående arbeider i det aktuelle anlegget. Hvis det er pågående arbeider der, er det alltid den sist utpekte LFS som er ansvarlig for å koordinere LFS-funksjonene mot de øvrige LFS.
 • LFS skal påse at alle i arbeidslaget benytter nødvendig verneutstyr. Hva som er nødvendig skal i hvert enkelt tilfelle vurderes ut fra hva slags arbeid som skal utføres og anlegget det skal arbeides på.
 • LFS skal motta melding direkte fra LFK om at nødvendig frakobling, markering, sikring mot innkobling samt spenningskontroll og eventuell endepunktsjording er foretatt (se FSE § 14). LFS skal ved behov be LFK-FA vise LFS hvilke deler av anlegget LFK-FA har koblet ut iht. koblings­programmet, og hvilke deler som det er spenning på.
 • LFS skal deretter sørge for at spenningskontroll gjennomføres, og at eventuell arbeidsjord, samt nødvendig avskjerming og avsperring etableres (se FSE §§ 14 og 17). Ved bruk av bærbare jordings­apparater som arbeidsjord, skal disse være dimensjonert for full kortslutningsytelse på stedet, dog aldri mindre tverrsnitt enn 95 mm2 Cu. Klemmer skal være tilpasset bruksområdet (skinnefeste eller kroker/bolter). Markeringsjord skal være minimum 25 mm2 Cu.
 • I transformatorstasjoner er LFS ansvarlig for at arbeidsjordinger føres inn i jordingsprotokoll.
 • LFS skal påse at arbeidsstedet er sikret mot eventuell tilbakespenning fra lavspenningsnettet.
 • LFS skal underrette arbeidslaget om sin funksjon som LFS og gi arbeidslaget instruksjon om arbeidet. Instruksjonen skal omfatte de forhold som er angitt i (se FSE §§ 12, 14 og 17).
 • LFS skal fastsette nødvendig sikkerhetsavstand på arbeidsstedet og oppgi den til arbeidslaget som nærmeste tillatte arbeidsposisjon (se FSE § 17). Risiko- og sikkerhetsavstand fastsettes etter bestemmelsene i FSE § 5. Markering av risiko- og sikkerhetsavstand gjøres i henhold til FSE § 17.
 • LFS skal ikke gi tillatelse til å igangsette arbeidet før alle nødvendige sikkerhetstiltak er etablert.

Dersom LFS må forlate arbeidsstedet, skal enten arbeidet stanses eller LFS må utpeke og instruere en person til å overvåke arbeidet (se FSE § 12). Utpeking av overvåker skal føres inn i sikkerhetsprotokollen i stasjonen eller det skal gjøres i en skriftlig avtale. LFS skal informere arbeidslaget om hvem som er overvåker, og overvåkers funksjon og ansvar. Normalt skal LFS ikke forlate arbeidsstedet. Bruk av overvåker skal være unntaket.

Når arbeidet er ferdig skal LFS:

 • Påse at egne sikringstiltak på arbeidsstedet avvikles. LFS er ansvarlig for å varsle arbeidslaget om at sikringstiltakene avvikles og at anlegget vil bli spenningssatt.
 • Gi beskjed direkte til LFK når anlegget er klart for spenningssetting. Før klarmelding gis, må sikringstiltak være opphevet og eventuell arbeidsjord/markeringsjord fjernet fra arbeidsstedet.
 • Påse at jordinger som er ført inn i jordingsprotokollen blir ført ut, å kvittere ut arbeider som er registrert i sikkerhetsprotokollen.

LFS er ansvarlig for at anlegget som klarmeldes ikke representerer fare for liv, helse og materielle verdier når det spenningssettes. Det innebærer at anlegget skal være inspisert, og eventuelt kontrollert, testet og funksjonsprøvd (jfr. FEF § 3-1).

7.7 Leder for sikkerhet for bygningsarbeid (LFS-B)

Driftsleder i Hafslund Nett har etablert en funksjon som leder for sikkerhet for bygningsarbeid (LFS-B) for å ivareta sikkerheten ved arbeidsoppdrag som vesentlig er av bygningsmessig karakter, men der arbeidet foregår i tilknytning til høyspenningsområder. NEK EN 50110-1 punkt 3.4.3 omtaler dette som «ikke-elektrisk-arbeid».

Gyldighetsområdet for LFS-B er transformatorstasjoner i regionalnettet, eventuelle unntak fra dette må avtales med driftsleder i hvert enkelt tilfelle. Bruk av LFS-B skal på forhånd vurderes av en godkjent LFS ansatt i Hafslund Nett som avgjør om arbeidet er av en slik art at LFS-B kan benyttes.

Godkjenning

Godkjenningen som LFS-B skjer etter vurdering av den enkeltes kvalifikasjoner og egnethet.

Følgende vil bl.a. bli vektlagt ved vurderingen:

 • Relevant fagutdannelse. Det tilstrebes å benytte personer med fagbrev
 • Gjennomført spesiell opplæring som LFS i tillegg til generell opplæring i FSE, DI og førstehjelp.
 • Personlige egenskaper: Rolig, avbalansert, sikker på seg selv, god til å kommunisere og evne til å planlegge

Vurderingen av personlige egenskaper baseres på anbefaling fra nærmeste leder eller tilsvarende.

Utpeking

LFK utpeker LFS-B blant de som er godkjent.

Krav til opprettholdelse av godkjenning

For å opprettholde godkjenning som LFS-B, skal personen ha fungert som LFS minst en gang i løpet av det siste året.


Instruks for LFS for bygningsarbeid (LFS-B)

Formål

Sikre at bygningsarbeid nær ved høyspenningsanlegg blir sikkert utført.

Målgruppe

Gjelder alle som er godkjent som LFS for bygningsarbeid for ett eller flere av Hafslund Netts høyspenningsanlegg.

Beskrivelse

Bruk av LFS-B skal på forhånd vurderes av en av Hafslund Netts ansatte som er godkjent LFS (HN godkjent LFS). Vedkommende avgjør om arbeidet er av en slik art at LFS for bygningsarbeid kan benyttes.

Eventuelle sikringstiltak som arbeidsjording, avskjerming og markering skal utføres av HN godkjent LFS i samarbeid med LFS-B. Det er HN godkjent LFS som setter rammene for hva slags arbeid som kan utføres innenfor de etablerte sikringstiltak.

LFS-B for det enkelte oppdrag skal utpekes av LFK (driftssentralen) etter forslag fra HN godkjent LFS. Den som utpekes har et selvstendig ansvar for å vurdere egen skikkethet for det konkrete oppdraget.

LFK skal også notere navnet på HN godkjent LFS i protokollen, men det presiseres at det er LFS - B som blir pekt ut og er ansvarlig for sikkerheten på arbeidsstedet.

Hvis det er behov for å gjøre arbeid utover det som er blitt avtalt med HN godkjent LFS, må vedkommende tilkalles for å gjøre en ny vurdering.

LFS-B skal kunne identifiseres i arbeidslaget på en synlig måte.

Protokoller:

For arbeider ved regionalnettanlegg skal det føres egen sikkerhetsprotokoll der arbeidet og navn på LFK skrives inn. LFS-B, eventuell overvåker og arbeidslaget skal signere i egen rubrikk. Ved arbeider i regionalnettanlegg som innebærer frakobling av anleggsdeler og etablering av arbeidsjord, skal LFS-B føre arbeidsjordinger inn i jordingsprotokollen.

Før arbeidet starter:

 • Den som skal utføre bygningsarbeid skal i god tid før arbeidet starter ta kontakt med en av Hafslund Netts ansatte som er godkjent LFS for vurdering av arbeidet.

HN godkjent LFS avgjør om arbeidet er av en slik art at LFS-B kan benyttes.

 • LFS-B skal innhente nødvendige opplysninger om anlegget og sørge for gjennomføring av risikovurdering av det aktuelle arbeidet (se FSE § 10). Risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig, og oppbevares til oppdraget er avsluttet.
 • LFS-B skal kontrollere om det er pågående arbeider i det aktuelle anlegget. Hvis det er pågående arbeider der, skal LFS-B koordinere sin LFS-funksjon mot de øvrige LFS.
 • LFS-B skal påse at alle i arbeidslaget benytter nødvendig verneutstyr. Hva som er nødvendig skal i hvert enkelt tilfelle vurderes ut fra hva slags arbeid som skal utføres og anlegget det skal arbeides på.
 • LFS-B skal motta melding direkte fra LFK om at nødvendig frakobling, markering, sikring mot innkobling samt spenningskontroll og eventuell endepunktsjording er foretatt (se FSE § 14). LFS-B skal ved behov be LFK-FA vise hvilke deler av anlegget LFK-FA har koblet ut iht. koblings­programmet, og hvilke deler som det er spenning på.
 • LFS-B skal deretter i samarbeid med HN godkjent LFS påse at spenningskontroll gjennomføres, og at arbeidsjord, samt nødvendig avskjerming og avsperring etableres (se FSE §§ 14 og 17).
 • LFS-B skal i samarbeid med HN godkjent LFS påse at arbeidsstedet er sikret mot eventuell tilbakespenning fra lavspenningsnettet.
 • LFS-B skal underrette arbeidslaget om sin funksjon som LFS og gi arbeidslaget instruksjon om arbeidet. Instruksjonen skal omfatte de forhold som er angitt i (se FSE §§ 12, 14 og 17).
 • LFS-B skal i samarbeid med HN godkjent LFS fastsette nødvendig sikkerhetsavstand på arbeidsstedet og oppgi den til arbeidslaget som nærmeste tillatte arbeidsposisjon (se FSE § 17).
 • LFS-B skal ikke gi tillatelse til å igangsette arbeidet før alle nødvendige sikkerhetstiltak er etablert.
 • Det presiseres at anlegget skal betraktes som spenningsførende dersom jording ikke er synlig.
 • Hvis det skal utføres arbeid utover det som er avtalt med HN godkjente LFS, må vedkommende tilkalles for å gjøre en ny vurdering av sikkerhetstiltakene.
 • Eventuelt bruk av overvåker skal avtales med HN godkjent LFS. Om bruk av overvåker er godkjent og LFS-B må forlate arbeidsstedet, skal vedkommende utpeke og instruere en person til å overvåke arbeidet (se FSE § 12). Dette skal føres inn i sikkerhetsprotokollen eller det skal gjøres en skriftlig avtale. LFS-B skal informere arbeidslaget om hvem som er overvåker, og overvåkers funksjon og ansvar.
 • Om bruk av overvåker ikke er godkjent for den spesifikke jobben, og eksisterende LFS-B må forlate arbeidstedet, skal ny LFS-B pekes ut i henhold til denne instruks.

Når arbeidet er ferdig skal LFS-B:

 • Tilkalle HN godkjent LFS for bistand til avvikling av etablerte sikringstiltak på arbeidsstedet. LFS for bygningsarbeid er ansvarlig for å varsle arbeidslaget om at sikringstiltakene avvikles og at anlegget vil bli spenningssatt.
 • Gi beskjed direkte til LFK når anlegget er klart for spenningssetting. Før klarmelding gis, må sikringstiltak være opphevet og eventuell arbeidsjord fjernet fra arbeidsstedet.
 • Påse at arbeids-/markeringsjordinger som er ført inn i jordingsprotokollen blir ført ut, og kvittere ut arbeidet som er registrert i sikkerhetsprotokollen.

LFS-B er ansvarlig for at anlegget som klarmeldes ikke representerer fare for liv, helse og materielle verdier når det spenningssettes.

 • Minimum 2 års erfaring som arbeidsleder eller lignende
 • Erfaring fra prosjekt i Hafslund Nett

7.8 LFS for linjerydding (LFS-L)

Driftsleder i Hafslund Nett har etablert en funksjon som leder for sikkerhet for linjerydding (LFS-L) for å ivareta sikkerheten ved denne type arbeidsoperasjoner.

Godkjenning

Godkjenningen som LFS-L skjer etter vurdering av den enkeltes kvalifikasjoner og egnethet.

Følgende vil bl.a. bli vektlagt ved vurderingen:

 • Relevant fagutdannelse
  • Minimum 2 års erfaring som arbeidsleder eller lignende
  • Erfaring fra prosjekt i Hafslund Nett
 • Gjennomført spesiell opplæring som LFS-L i tillegg til generell opplæring i FSE, DI og førstehjelp.
 • Personlige egenskaper: Rolig, avbalansert, sikker på seg selv, god til å kommunisere og evne til å planlegge

Vurderingen av personlige egenskaper baseres på anbefaling fra nærmeste leder eller tilsvarende.

Utpeking

LFK utpeker LFS-L.

Krav til opprettholdelse av godkjenning

For å opprettholde godkjenning som LFS-L, skal personen ha fungert som LFS minst en gang i løpet av siste året.


Instruks for LFS for linjerydding (LFS-L)

Formål

Sikre at linjerydding på eller nær ved høyspenningsluftlinjer blir sikkert og forsvarlig utført.

Målgruppe

Gjelder alle som er godkjent som LFS-L ved en eller flere av Hafslund Netts

høyspenninglinjer.

Beskrivelse

LFS-L for det enkelte arbeidsoppdrag skal utpekes av LFK. Den som utpekes har et selvstendig ansvar for å vurdere egen skikkethet for det konkrete oppdraget.

Protokoller

LFS for linjerydding skal innhente nødvendige opplysninger om anlegget å sørge for planlegging og gjennomføring av risikovurdering av det aktuelle arbeidet (se FSE § 10). Risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig som en Sikker Jobb Analyse (SJA), og oppbevares til oppdraget er avsluttet.

Før arbeidet starter

 • LFS-L skal ha oversikt over hvilken linje som skal ryddes og spenningsnivået på denne.
 • LFS-L skal påse at alle i arbeidslaget benytter nødvendig verneutstyr. Hva som er nødvendig skal i hvert enkelt tilfelle vurderes ut fra hva slags arbeid som skal utføres og anlegget det skal arbeides i, dette er beskrevet i hvert enkelt selskaps internkontroll.
 • LFS-L skal kunne identifiseres på en lett synlig måte, underrette arbeidslaget om sin funksjon som LFS og gi arbeidslaget instruksjon om arbeidet. Instruksjonen skal omfatte de forhold som er angitt i FSE §§ 12, 14 og 17.
 • Ved linjerydding nær ved spenningsførende linje, skal gjeninnkobling (GIK) kobles ut i samråd med driftssentralen.
 • Ved linjerydding som varer flere dager nær ved spenningsførende linje, skal jobben klarmeldes etter endt arbeidsdag, og det skal avklares med driftssentralen om GIK kan ligge utkoblet over natten. Driftssentralen ringes hver morgen for ny utpeking.
 • LFS-L skal fastsette nødvendig sikkerhetsavstand på arbeidsstedet og oppgi den til arbeidslaget som nærmeste tillatte arbeidsposisjon (se FSE § 17).
 • Dersom LFS-L vurderer at linjen må kobles ut og jordes skal det utføres i samråd med driftssentralen og en godkjent LFK-FA. LFK-FA skal deretter bistå LFS for linjerydding med å etablere nødvendig arbeidsjord.
 • LFS-L skal motta melding direkte fra LFK om at nødvendig frakobling, markering, sikring mot innkobling samt spenningskontroll og eventuell endepunktsjording er foretatt (se FSE § 14). Men det presiseres at linjen er å betrakte som spenningsførende inntil LFK-FA har lagt på synlig arbeidsjord for LFS-L.
 • LFS-L skal ikke gi tillatelse til å igangsette arbeidet før alle nødvendige sikkerhetstiltak er etablert, evt. i samråd med LFK-FA.
 • Dersom LFS-L må forlate arbeidsstedet, skal vedkommende utpeke og instruere en person til å overvåke arbeidet (se FSE § 12). Det skal da gjøres en skriftlig avtale. LFS-L skal informere arbeidslaget om hvem som er overvåker, og overvåkers funksjon og ansvar. Normalt skal LFS-L ikke forlate arbeidsstedet. Bruk av overvåker skal være unntaket.

Når arbeidet er avsluttet skal LFS-L

 • Påse at egne sikringstiltak på arbeidsstedet avvikles. Dette gjelder også arbeidsjord LFK-FA har lagt på for LFS for linjerydding. LFK - FA skal fysisk fjerne jordingen, men LFS-L er ansvarlig for at den blir fjernet.
 • Varsle arbeidslaget om at sikringstiltakene avvikles og at anlegget fra nå av er å anse som spenningsførende.
 • Gi beskjed direkte til LFK når anlegget er klart for spenningssetting. Før klarmelding skal sikringstiltak være opphevet og eventuell arbeidsjord fjernet fra arbeidsstedet.
 • LFS-L er ansvarlig for at anlegget som klarmeldes ikke representerer fare for liv, helse og materielle verdier når det spenningsettes etter arbeidet.

7.9 Ansvarlig for arbeid (AFA) 

Godkjenning

Ansvarlig for arbeidet (AFA) er den viktigste personen når det gjelder sikkerheten ved arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg.

Godkjenning som AFA skal skje etter nærmere vurdering av den enkeltes kvalifikasjoner.

Følgende krav gjelder for personer som skal inneha rollen som AFA i Hafslund Netts lavspenningsanlegg:

 • Relevant fagutdannelse
 • Erfaring fra den type anlegg som arbeidet skal utføres på
 • Minimum 1 års erfaring etter avlagt fagprøve
 • Praktisert som fagarbeider det siste halve året

Utpeking

Blant Hafslund Netts egne ansatte kan de som er godkjent LFS utpeke seg selv til AFA.

Utpekingen skal dokumenteres skriftlig i feilrettingskjema eller i sikker jobb analyse (SJA).

For personell ansatt hos leverandører er det faglig ansvarlig i virksomheten som skal sørge for utpeking av AFA i henhold til egen instruks.


Instruks for Ansvarlig for arbeidet (AFA)

Formål

Ivareta sikkerheten til Hafslund Netts egne mannskaper ved arbeid på eller nær ved samt drift av lavspenningsanleggene.

Målgruppe

Gjelder Hafslunds Netts egne ansatte som kan utpeke seg selv som Ansvarlig for arbeidet (AFA).

Beskrivelse

 • Ansatte i Hafslund Nett som har godkjenning som LFS kan utpeke seg selv til AFA. Utpekingen skal dokumenteres skriftlig i feilrettingskjema eller sikker jobb analyse. Den som utpekes har et selvstendig ansvar for å vurdere egen skikkethet for det konkrete oppdraget.
 • AFA er ansvarlig for å planlegge og etablere sikkerhetstiltakene på arbeidsstedet ved arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg. AFA skal lede arbeidet og påse at aktiviteten utføres på forsvarlig måte og i samsvar med FSE og DI.
 • AFA skal på forhånd ha innhentet nødvendige opplysninger om anlegget og sørget for gjennomføring av risikovurdering av det aktuelle arbeidet (se FEF § 10). Risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig, og oppbevares til oppdraget er avsluttet.
 • AFA skal påse at alle i arbeidslaget benytter nødvendig verneutstyr. Hva som er nødvendig skal i hvert enkelt tilfelle vurderes ut fra hva slags arbeid som skal utføres og anlegget det skal arbeides på.
 • Etter endt arbeid, er AFA ansvarlig for at de etablerte sikkerhetstiltak blir avviklet. På forhånd skal alle som har vært involvert i arbeidet, eller andre som kan bli berørt, informeres om at sikkerhetstiltakene vil opphøre og at anlegget er å betrakte som spenningsførende.
 • AFA er ansvarlig for at anlegget ikke representerer fare for liv, helse og materielle verdier når det spenningssettes etter utført arbeid. Det innebærer at anlegget skal være inspisert, og eventuelt testet og funksjonsprøvd (se FEF § 3-1). Dette skal dokumenteres skriftlig.

7.10 Instruks fagleder strøm 

Formål

Formålet med instruksen er å ivareta sikkerheten ved brann i eller nær ved anlegg tilhørende Hafslund Nett.

Målgruppe

Instruksen gjelder for personell som ivaretar rollen som fagleder strøm på skadested.

Beskrivelse

Fagleder strøm er første beredskapsvakt/montør som ankommer skadested. Vedkommende ivaretar rollen inntil han/hun blir avløst. Fagleder strøm er nettselskapets representant på skadestedet. Fagleder strøm skal bruke vest merket «Fagleder strøm».

Politiet er innsatsleder og leder redningsarbeidet.

Ansvar og oppgaver

 • Sikre og sperre skadestedet, og sørge for evt. førstehjelp.
 • Varsle nødetater (hvis aktuelt).
 • Representere Hafslund Nett på skadestedet.
 • Holde løpende kontakt med innsatsleder og fagleder brann.
 • Holde løpende kontakt med driftssentralen.
 • Ha oversikt over situasjonen og koordinere aktiviteter slik at sikkerheten i tilknytning til elektriske anlegg ivaretas.
 • Henvise representanter fra media til operativ leder eller informasjonsansvarlig i Hafslund Nett.

Fagleder strøm skal ikke delta aktivt i redningsarbeidet, men være tilgjengelig for politi, redningsetat og driftssentralen.

8. Idriftsettelse av nye/ombygde høyspenningsanlegg i regionalnettet

Formål

Sikre at nye eller ombygde høyspenningsanlegg kan settes i drift uten fare for liv, helse og materielle verdier.

Målgruppe

Prosjektledere, LFK og LFS.

Beskrivelse

I store prosjekter vil man ofte oppleve at det foregår flere delarbeider hvor det også kan være forskjellige LFS i ett og samme anlegg, eller anlegg i nærheten av hverandre. Ofte er disse delarbeidene knyttet sammen slik at anleggene ikke kan settes i drift før alt er klarmeldt. Utfordringen ligger i å ha kontroll på hvilke delarbeider som er avhengige av hverandre og hva status er for disse.

For å sikre at nye anleggsdeler settes i drift på en trygg måte, skal det før idriftsettelse foreligge en godkjennelse for spenningssetting fra prosjektleder i Hafslund Nett. Det er prosjektleder hos Hafslund Nett som er ansvarlig for å koordinere idriftsettelsen av anlegget. Dette innebærer dialog med leverandørens prosjektleder og kontroll av at alle berørte anleggsdeler er godkjent, samt befaring av anlegget.

 • Hvis prosjektleder i Hafslund Nett finner anlegget klart for idriftsettelse, klarmeldes dette til Hafslund driftssentral. Meldingen kan være muntlig.
 • LFK kontrollerer at alle sikkerhetsprotokoller for gjeldende anlegg er klarmeldt. LFK kan da sette anlegget i drift.

I praksis vil dette si at ved nye anlegg innhenter LFK klarmeldingen fra prosjektleder (eller fra den i Hafslund Nett som har fått delegert ansvaret). Dette skal journalføres eller dokumenteres i koblingsprogrammet med en egen linje.

Dette kommer i tillegg til klarmelding fra LFS (en eller flere) som dokumenteres i sikkerhetsprotokollen.

9. Vurdering av arbeid nær ved høyspennings luftledningsanlegg 

Formål

Sikre at arbeid nær ved høyspennings luftledningsanlegg skjer på en sikker måte.

Målgruppe

Gjelder alle personer som skal vurdere arbeid i nær ved Hafslund Netts høyspennings luftledningsanlegg.

Beskrivelse

Ethvert arbeid nær ved høyspenningsanlegg skal vurderes av en godkjent LFS. Varslingsavstanden for luftledningsanlegg er 30 meter. LFS skal vurdere om arbeidet vil kunne medføre elektrisk fare, hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig og om det er behov for en utpekt LFS for å ivareta sikkerheten.

Før arbeid innenfor 30 meter skal godkjent/utpekt LFS skrive en avtale med den som skal arbeide nær ved. Avtalen regulerer sikkerhetsmessige forhold i forbindelse med arbeidet. Godkjent/utpekt LFS skal ha gjennomgått opplæring vedrørende rutiner for håndtering av anleggsmaskiner i nærheten av høyspennings luftlinjer (30 M). Alle avtaler skal følges opp minimum en gang per uke.

 • Dersom det ikke er behov for utpekt LFS, skal godkjent LFS instruere personen som skal skrive under og følge opp at arbeidet utføres iht. avtalen.

 • Dersom det er utpekt LFS, skal vedkommende instruere arbeidslaget og utpeke overvåker hvis han må forlate arbeidsstedet. Overvåker skal påse at arbeidet blir utført i henhold til denne avtalen. Ved ethvert avvik fra avtalen, er overvåker pålagt å stanse arbeidet umiddelbart, og øyeblikkelig kontakte LFS eller driftssentralen.

Ved arbeid nær ved spenningssatt anlegg, skal LFS alltid fastsette en sikkerhetsavstand. Sikkerhetsavstanden bestemmes ut fra arbeidsmetode, hvilket redskap og materiell som skal benyttes, maskinførers kompetanse, fysiske barrierer og evt. andre sikkerhetstiltak. Ingen maskindeler og utstyr må komme innenfor fastsatt sikkerhetsavstand. Det må tas hensyn til utsving og veltefare.

Dersom en anleggsmaskin kan komme innenfor minsteavstanden på 6 meter, skal det som hovedregel utpekes LFS.

Unntaket er maskin som har en maksimal rekkevidde (inkludert utstyr/last) som gjør at den ikke under noen omstendigheter kan komme nærmere faseleder enn 3 meter loddrett. Godkjent LFS må i slike tilfeller vurdere sperreanordninger på maskinen, oppfylling av terreng og sikringstiltak o.l., og skrive dette i avtalen.

Spesielle forhold ved bruk av personløfter

Ved bruk av personløfter som kan komme innenfor minsteavstanden på 6 meter gjelder følgende:

 • Det skal tas spesielt hensyn til rekkevidden til personer i kurven, samt verktøy/utstyr som medbringes.
 • Utpekt LFS skal oppholde seg i kurven under betjening og ikke ha andre oppgaver enn å overvåke sikkerheten.
 • Det er ikke anledning til å utpeke overvåker.

10. Linjerydding og bredding av linjetrase

Formål

Sikre at linjerydding og bredding av linjetrase kan skje på en sikker måte.

Målgruppe

Alle som skal utføre linjerydding eller bredding av linjetraseer, inkludert maskinell rydding med maskin med hogst-/ryddeaggregat montert på arm.

Beskrivelse

Før arbeidet påbegynnes, skal en godkjent LFS eller LFS linjerydding (LFS – L) befare de steder hvor rydding eller bredding skal foretas. Befaringen skal avdekke hvorvidt det er behov for utpeking av LFS, utkobling og jording eller andre sikkerhetstiltak. I praksis vil dette si at vedkommende fysisk må ut i terrenget for å planlegge arbeidet, gjøre en risikovurdering og vurdere om det er behov for utpekt LFS.

Dersom det kun skal utføres vedlikeholdsrydding/underhogst og befaringen avdekker at det ikke er fare for at trærne under noen omstendigheter kan komme nærmere enn 1,5 meter fra linjen, er det ikke behov for å ringe driftssentralen for utpeking som LFS. Dersom jordtråd er nederste line, er det 1,5 m fra tretopp til denne som gjelder.

Dersom linjen ikke er utkoblet og jordet, skal gjeninnkoblingen (GIK) utkobles før arbeidet starter.

I de tilfeller det må pekes ut LFS for linjerydding, skal vedkommende pekes ut av LFK iht. instruks. Det skal til enhver tid være mulig å opprette sambandsforbindelse mellom arbeidsstedet og driftssentralen.

Normalt skal LFS for linjerydding ikke forlate arbeidsstedet. Bruk av overvåker skal være unntaket.

Hvis det skal utpekes overvåker, skal denne i såfall ha gjennomgått nødvendig opplæring for å kunne ivareta sikkerheten på arbeidsstedet i henhold til de instruksjoner og begrensninger som er gitt av LFS. Overvåker skal, dersom han er usikker på hvorvidt en trefelling kan skje uten fare for liv og eiendom, stoppe arbeidet og straks underrette LFS.

Arbeidet skal avbrytes ved tordenvær eller andre klimatiske forhold som gjør at trefelling ikke kan skje på en trygg måte.

Dersom et tre faller på en linje ved trefelling, skal linjen betraktes som spenningsførende. Da skal man opptre som følger:

 • Ikke forsøke å fjerne treet eller røre sag/utstyr som har kontakt med treet
 • Varsle driftssentralen og LFS så snart som mulig
 • Sette ut vakt inntil linjen blir utkoblet og jordet, slik at uvedkommende ikke kommer i berøring med treet.

Spesielle forhold ved maskinell rydding/bredding/hogst nærmere enn 30 meter fra linje

 • Alt arbeid innenfor 30 meter fra høyspenningslinje med anleggsmaskiner som har mulighet til å komme innenfor risikoavstand i forbindelse med skogrydding (skogsmaskiner, kraner etc.) skal vurderes av en godkjent LFS/ LFS-L med kryss for 30 M i sikkerhetskortet.
 • Avtalen kan skrives under som godkjent LFS når arbeidet skal foregå mellom 30 og 6 meter.
 • Ved arbeid nærmere enn 6 meter eller om det er fare for å komme innenfor dette, SKAL driftssentralen utpeke LFS og avtalen skrives under som utpekt LFS.
 • Unntaket er maskin som har en maksimal rekkevidde (inkludert utstyr/last) som gjør at den ikke under noen omstendigheter kan komme nærmere faseleder enn 3 meter loddrett . Det er da ikke behov for å utpeke LFS, dvs. at avtalen kan skrives under som godkjent  LFS .
 • Det skal inngås egen avtale for hver maskin som skal benyttes. Avtaler skal kun skrives av de som er opplært til dette og har kryss for LFS 30M i sikkerhetskortet.

Maskinfører skal inneha godkjent sertifikat som anleggsmaskinfører og kunne kommunisere på norsk. Maskin og utstyr skal være i forskriftsmessig stand og inneha nødvendige installasjoner tilpasset formålet. Når arbeidet avsluttes for dagen skal maskinen parkeres utenfor linjetraseen.

Ved uhell kan vegetasjon eller ryddemaskin bli hengende fast i høyspenningsanlegget. Maskinfører må da umiddelbart varsle driftssentralen og forholde seg rolig inne i maskinen.

Hvis situasjonen vurderes som kritisk, kan maskinfører hoppe med samlede bein ut og vekk fra maskinen uten å holde i den. Er det andre personer i nærheten som kan komme i berøring med maskin eller vegetasjon, skal maskinfører varsle disse om at de ikke må nærme seg skadestedet.

11. Vurdering av arbeid nær ved høyspennings kabelanlegg 

Formål

Sikre at arbeid nær ved høyspennings kabelanlegg skjer på en sikker måte.

Målgruppe

Gjelder alle personer som skal vurdere arbeid nær ved Hafslund Netts høyspennings kabelanlegg.

Beskrivelse

Anleggsarbeid som graving, boring, spunting, sprenging, pigging, nedsetting av stolper eller liknende i nærheten av Hafslund Nett sine kabelanlegg, kan medføre stor fare. Anleggsarbeidet må derfor ikke påbegynnes før eventuelle kabler er påvist.

Ethvert arbeid nær ved høyspenningsanlegg skal vurderes av en godkjent LFS (30 M). LFS skal vurdere om arbeidet vil kunne medføre elektrisk fare, hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig og om det er behov for en utpekt LFS for å ivareta sikkerheten.

Før arbeid nær ved kabelanlegg skal godkjent/utpekt LFS skrive en avtale med den som skal arbeide nær ved. Avtalen regulerer sikkerhetsmessige forhold i forbindelse med arbeidet. Godkjent/utpekt LFS skal ha gjennomgått opplæring vedrørende rutiner for arbeid nær ved kabelanlegg. Alle avtaler skal følges opp av LFS minimum en gang per uke.

 • Dersom det ikke er behov for utpekt LFS, skal godkjent LFS instruere personen som skal skrive under og følge opp at arbeidet utføres iht. avtalen.
 • Dersom det er utpekt LFS, skal vedkommende instruere arbeidslaget og utpeke overvåker hvis han må forlate arbeidsstedet. Overvåker skal påse at arbeidet blir utført i henhold til denne avtalen. Ved ethvert avvik fra avtalen, er overvåker pålagt å stanse arbeidet umiddelbart, og øyeblikkelig kontakte LFS eller driftssentralen.

LFS skal påse at følgende overholdes:

 • Anleggsarbeid i nærheten av kabler må utføres med største forsiktighet.
 • Blottlegging, flytting og beskyttelse av høyspenningskabler skal på forhånd godkjennes av en godkjent LFS.
 • Kabler skal ikke utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning.
 • Det er forbudt å benytte kablene som understøttelsespunkt for stillaser, forskalinger eller liknende.
 • Blottlagte kabler skal dekkes med for eksempel vintermatter og avsperres med minst to meter høyt anleggsgjerde som er tydelig merket med “høyspenning livsfare”.

Viser det seg at påvisning eller kart ikke stemmer, må entreprenøren kontakte påviser for innmåling av kabelanlegget før grøften fylles igjen.

12. Arbeid på kabelanlegg

Formål

Sørge for at all aktivitet på kabelanlegg blir sikkert utført.

Målgruppe

Gjelder alle som utfører arbeid på eller nær ved kabelanlegg.

Forutsetning

 • Gjeldende forskrifter, instrukser, og prosedyrer skal følges under hele arbeidet.
 • Bruksanvisning for aktuelt utstyr og interne prosedyrer skal følges. Opplæring i bruk av utstyret er en forutsetning.

Beskrivelse

Ved arbeid på høyspenningskabler hvor jording på arbeidsstedet ikke er praktisk mulig, skal jording, kortslutning og markering/ sikring ved kabelendene kontrolleres visuelt av LFS. Markeringsskiltet skal inneholde angivelse av årsak til utkobling og navn på LFS. Sikring bør utføres med hengelås der dette er mulig.

Ved kappemåling skal også motsatt ende av kabel sikres/markeres slik at det ikke er fare for liv og helse pga. testspenning. Om enden ikke er innlåst, skal det være en vakt tilstede. Kabelen skal lades ut med ladestav (jordingsapparat) etter endt testing som en ekstra barriere uavhengig om måleapparatet har innebygget utladning.

Før kapping/skyting av høyspenningskabler, skal kablene alltid lyttes ut med egnet lytteutstyr/kabelutvelger for å sikre at riktig kabel kappes/skytes.

Ved kapping av høyspenningskabler skal det alltid benyttes skyteapparat eller godkjent hydraulisk kutter. Det skal være kontakt mellom LFS og LFK når kabelen skytes/kappes. Oljetrykkskabel skal alltid fryses før skyting.

Kabler som ikke er sikkert identifisert, skal behandles som høyspenningskabler. I unntakstilfeller der en kabel ikke finnes i kartverket eller kabelpåvisningen, må LFS i tillegg gjøre en ekstra grundig sjekk. Vedkommende skal kontrollere/lytte ut så godt det lar seg gjøre for å forsikre seg om at kabelen er spenningsløs og sannsynliggjøre at kabelen tilhører Hafslund Nett. Det skal være minimum to godkjente LFK-FA tilstede og disse skal på forhånd gjøre seg kjent i området. Dette for å sikre rask tilbakekobling ved eventuell skyting av feil kabel.

Kabler med mindre ytre skader kan vurderes reparert ved å erstatte ytre lag. Før arbeidet kan begynne, skal høyspenningskabler lyttes ut med egnet lytteutstyr/kabelutvelger og endepunktjordes. LFS for reparasjonsarbeidet skal alltid sjekke kart i Geonis, og ha direkte kontakt med vedkommende som utførte lyttingen for å være sikker på at det arbeides på riktig kabel.

Ved arbeid på kabel eller kabelendemuffe i transformatorstasjoner må alt personell sette seg inn i, samt følge de rutiner som til enhver tid gjelder i regionalnettet. Anleggene er komplekse og det er også her et absolutt krav til jording og kortslutning om man skal innenfor risikoavstanden til øvrige anleggsdeler som hjelpeskinne (Z-skinne) etc.

Høyspennings olje - og massekabler skal være spenningsløse før de flyttes. Oljekabler med skjøtemuffe skal ikke flyttes uten spesiell tillatelse fra Hafslund Nett. Ved flytting av PEX - kabler skal en godkjent LFS vurdere hvert enkelt tilfelle.

Kabler som tas ut av drift

Høy - og lavspenningskabler som tas ut av drift skal termineres på forsvarlig måte.

Høyspenningskabler:

 • Kabler i anlegget (NS og trst) skal påsettes kabelsko eller egnet klemme. Alle faser +jordleder/skjerm skal synlig kortsluttes. I tillegg skal stasjonsjord tilkobles den kortsluttede enden med en separat jordleder minimum 50mm2 CU.
 • Kabler med berøringssikker endeavslutning skal jordes ved hjelp av et egnet jordingsapparat.
 • Kappede kabler som er nedgravd skal kun kortsluttes med alle faser og tettes med vanntett endesmokk. Jordleder/ skjerm skal her ikke være en del av kortslutningen da det vil være vanskelig å lytte den ut i etterkant.

Lavspenningskabler:

 • Kabler i anlegget der det ønskes å beholde kabelsko skal synlig kortsluttes med alle faser+ jordleder/skjerm ved hjelp av felles bolt gjennom kabelskoene.
 • Kappede kabler i anlegget eller nedgravd i bakken skal kortsluttes med alle faser+ jordleder/skjerm ved hjelp av utstyr som er godkjent for dette og tettes med vanntett endesmokk.

Høy - og lavspenningskabler:

Frakoblet kabel skal merkes med adresse for motsatt ende og dato. Merkingen skal være tydelig og med varig materiale. Alle kappede kabelender som ikke skal håndteres umiddelbart må kortsluttes, eventuelt jordes og merkes.

Provisoriske kabelanlegg

Kabler som midlertidig er avdekket eller lagt på bakken skal utføres i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) § 4-4. Alle kabler skal være trygt mekanisk lagt.

Hafslund Nett presiserer at alle høyspenningskabler som er i drift og forlagt slik at dyr og mennesker kan komme i berøring med dem, skal minimum ligge i beskyttende rør (opp til og med 2,5 m over bakkenivå) og være tydelig merket «høyspenning livsfare». Rør kan være av splittbar type, med mindre de kan fjernes uten bruk av verktøy.

Alternativt kan høyspenningskabler i drift forlegges på bakken uten beskyttende rør hvis kablene er dekket med vintermatter og sikret med anleggsgjerde (minimum 2 m) som er skrudd sammen/festet slik at de ikke kan åpnes uten bruk av verktøy. Gjerdet skal være merket med «høyspenning livsfare» og anleggsmaskiner skal ikke benyttes innenfor gjerdet.

Hafslund Netts prosjektleder kan i spesielt grisgrendte strøk gi dispensasjon fra disse instrukser, dette må i så fall begrunnes i en skriftlig risikovurdering. Grunneier og andre aktuelle aktører skal informeres skriftlig med vedlagt kart om farene ved en slik løsning. Det presiseres at forskriftene (FEF) til enhver tid skal følges, også ved valg av denne løsningen.

13. Opphold og arbeid i underjordiske nettstasjoner

Formål

Sikre at opphold og arbeid i underjordiske nettstasjoner kan skje på en trygg måte. Instruksen skal også ivareta sikkerheten til tredjepart i forbindelse med arbeidet.

Målgruppe

Alle som ferdes i underjordiske nettstasjoner.

Beskrivelse

Underjordiske nettstasjoner er generelt av en slik art at det må tas spesielle forholdsregler ved opphold og arbeid i disse. Det skal alltid være minst to personer tilstede for å ivareta sikkerheten i arbeidet og til tredjepart.

Stasjonstyper

Underjordiske nettstasjoner er utført med ulike løsninger når det gjelder utforming, utstyr og tilgjengelighet. Denne instruksen beskriver to ulike stasjonsløsninger:

Gammel utforming:

Adkomst gjennom tårn og med luke i bakkenivå som kan benyttes for transport av utstyr og materiell.

Modernisert utforming:

Adkomst gjennom kombinert adkomstluke i bakkeplan for personell og utstyr.

Adkomst

Gammel utforming:

 • Adkomst til stasjonene er gjennom tårn eller annen type stasjonsdør.
 • Dørblad på adkomstdør skal legges inntil karm (ikke låses) ved opphold i stasjonene.

Modernisert utforming:

 • Adkomst til stasjonene er gjennom adkomstluke i bakkeplan (tårn skal ikke benyttes).
 • Adkomstluke skal stå åpen, være forsvarlig sikret og en person skal holde vakt så lenge luken er åpen.

Rømningsvei

Gammel utforming:

 • Rømningsvei er gjennom tårn.
 • Luftesjakter og andre kanaler skal ikke benyttes som rømningsvei.
 • Personell kan med hjelp av spesialbåre transporteres ut av stasjonene gjennom tårn.
 • Dersom tiden ikke er kritisk, kan luke for utstyr og materielltransport (transformatorluke) benyttes. Dette kan være fordelaktig ved skader som følge av strømgjennomgang og vurderes av ambulansepersonell.
 • Brann- og redningsetaten har utstyr som kan benyttes i nødsituasjoner for å evakuere skadet personell. Dette innebærer blant annet spesialbåre, løftekrok som kan forankre heiseutstyr inne i tårnet, eller gjennom transformatorluke, og utstyr for å åpne transformatorluke.

Modernisert utforming:

 • Ved ulykker rekvireres bistand som over.
 • Rømningsvei er normalt gjennom åpen adkomstluke.
 • Alternativ rømningsvei er gjennom tårn eller annen type stasjonsdør med panikkbeslag.

Nødlys

Gammel utforming:

 • Personlig nødlys skal alltid medbringes og festes til kroppen ved opphold og arbeid i stasjonene. Nødlys testes før opphold i stasjonene.

Modernisert utforming:

 • Alle anlegg skal være utstyrt med stasjonært nødlysanlegg.

Vann i stasjonene (b egge stasjonsløsninger)

For å ivareta sikkerheten skal brytere og sikringer betjenes i spenningsløs tilstand   dersom du må stå i vann for å betjene disse.

Stasjonene skal umiddelbart tømmes for vann. Driftssentralen varsles for å sette i gang tiltak.

14. Arbeid på tele -/fiber og veilystennpunkt i høyspenningsanlegg

Formål

Sikre at fiber og teleteknisk arbeid i høyspenningsanlegg blir sikkert utført.

Målgruppe

Gjelder teleteknisk personell som har sikkerhetskort og adgangstillatelse til Hafslund Netts høyspenningsanlegg.

Beskrivelse

De som får sikkerhetskort skal på forhånd ha fått opplæring i FSE og DI med særskilt vektlegging på praktiske forhold i Hafslund Netts anlegg.

Tele - /fiberarbeid i transformatorstasjoner

Alle arbeider i høyspenningsområdene krever at arbeidet først vurderes av en godkjent LFS. Hvis arbeidet vurderes å være av en slik art at det er behov for LFS, skal denne utpekes av Hafslunds driftssentral.

Det kreves normalt ikke LFS for arbeid i de deler av stasjonene som ikke er høyspennings­område. Dette gjelder bl.a. arbeid i fjernmelderom og kontrollrom, samt krysskobling og feilsøking i kabelkjeller.

Dersom arbeidet medfører boring gjennom vegger, gulv eller tak, skal Hafslund Nett på forhånd godkjenne dette.

Tele - /fiberarbeid i nettstasjoner

Arbeid begrenset til drift, vedlikehold og feilretting på sambandsanlegg, herunder utstyr for styring av gatelys, kan utføres uten vurdering av godkjent LFS dersom samtlige følgende fire punkter er oppfylt:

 1. Avstanden fra arbeidsposisjonen til spenningsførende 22/11 kV anlegget er minst 2,5 meter. Dersom høyspenningsanlegget er i kapslet utførelse, er kapslingen begrensning for arbeidsområdet.
 2. Det kun brukes mindre håndverktøy (skrutrekker, avbitertang o.l.) eller måleutstyr.
 3. Det kun dreier seg om målinger eller enkle omkoblinger.
 4. Det er minst to personer tilstede under hele arbeidet.

Godkjent LFS gis mulighet til å vurdere om han kan feilsøke alene dersom punkt 1,2 og 3 er oppfyllt, og anlegget er kapslet.

Ved ethvert annet arbeid, eller i de tilfeller det er tvil om ovennevnte fire punkter er overholdt, skal arbeidet vurderes av en godkjent LFS. Uavhengig av om vurderingen tilsier at det trengs utpekt LFS eller ikke skal det minimum være to mann tilstede dersom høyspennings- eller lavspenningsanlegget ikke er kapslet.(FSE 12)

LFS utpekes eventuelt av LFK på driftssentralen.

I underjordiske nettstasjoner skal det ikke foretas arbeid dersom det er vann i stasjonen.

15. Spesielle sikkerhetsbestemmelser

I dette kapittelet er det en oversikt over instrukser som gjelder for bestemte typer anlegg. I disse anleggene er det forhold som er avvikende fra standard utførelse eller det er forhold som har medført uønskede hendelser.

Det er svært viktig at alle som skal inn i disse anleggene er kjent med innholdet i den aktuelle instruksen, og legger dette til grunn under planlegging og utførelse av arbeidet. 

15.1 Betjening av nærbetjente luftisolerte lastskillebrytere

Formål

Ivareta sikkerheten ved betjening av nærbetjente luftisolerte lastskillebrytere.

Målgruppe

Alle som foretar koblinger i Hafslund Netts distribusjonsnett.

Beskrivelse

Nærbetjente brytere innebærer en større risiko for den som kobler hvis bryteren skulle havarere. Der hvor det er mulig skal det derfor foretas en visuell kontroll av bryteren før betjening, for på den måten å få et inntrykk av bryterens tilstand. Man bør spesielt se etter følgende:

 • Svimerker/misfarging på kontaktpunkter for lysbuekniv og hovedkontakt.
 • Svimerker/misfarging/skader på slukkekammer.
 • Slark/skader på overføringsarmene i betjeningsmekanismen.
 • Retning på lysbuekniver og hovedkontaktarmer i forhold til kontaktpunktene de skal treffe.

Dersom kontrollen avdekker tvil om lysbuekniven (slepekniven) går lett og ledig, skal denne løsnes med sjaltestang og dyttes inn i riktig stilling før kobling. Husk at all manuell kobling av brytere skal foretas raskt og kontant. Dersom det fortsatt er tvil om bryterens tilstand er forsvarlig, skal dette meddeles Hafslunds driftssentral og bryteren skal kun kobles i spenningsløs tilstand.

15.2 Betjening av lastskillebrytere med koblingsrestriksjoner

Formål

Ivareta sikkerheten ved betjening av lastskillebrytere med koblingsrestriksjoner.

Målgruppe

Alle som foretar koblinger i Hafslund Netts distribusjonsnett.

Beskrivelse

Enkelte typer av lastskillebrytere har vist seg å ha konstruksjonsmessige svakheter som gir forhøyet risiko for havari under kobling. For å ivareta sikkerheten skal derfor slike brytere kun kobles i spenningsløs tilstand .

Driftssentralen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke brytere som har koblingsrestriksjoner og hvor disse befinner seg i nettet.

15.3 Jording av 11 kV kabel i celle med hjelpeskinne/kabel

Formål

Sørge for at jording og arbeid av 11 kV kabel i celle med hjelpeskinne/kabel kan skje på en sikker måte.

Målgruppe

Gjelder alle som skal ivareta funksjonene LFK-FA og LFS i transformatorstasjonene.

Beskrivelse

I 11 kV kabelceller vil hjelpeskinne/kabel kunne være spenningsførende når 11 kV kabelen er jordet med jordbryter/løsjord i cella.

For å markere og varsle om at hjelpeskinne/kabel kan være spenningsførende, har driftsleder besluttet at det monteres bom/kjetting innenfor alle celledørene hvor det er hjelpeskinne/kabel.

 • Når en 11 kV kabel jordes, skal det henges opp et skilt tilhørende stasjonen på bommen/kjettingen i celle med f.eks. teksten ”OBS Z-skinne kan være spenningsførende”.
 • LFK skal være særskilt oppmerksom på saken og skal varsle LFS om at hjelpeskinne/kabel kan være spenningsførende, eller kan bli satt under spenning.
 • Det skal ikke utføres arbeidsoppgaver i en 11 kV kabelcelle uten at LFS har forvisset seg om at hjelpeskinne/kabel er utkoblet, jordet og at alle betjeningsanordninger er låst/sperret.

15.4 Høyspenningsanlegg med egen driftsleder

Formål

Definere hvordan personell ansatt i eller engasjert av Hafslund Nett skal forholde seg til høyspenningsanlegg med egen driftsleder.

Målgruppe

Driftspersonell ansatt i eller engasjert av Hafslund Nett.

Beskrivelse

Hafslunds driftssentral skal ha oversikt over hvilke anlegg dette gjelder.

For alle anlegg skal det forefinnes egne avtaler som beskriver grensesnittet mellom partene, hvem som er LFK og hvem som utpeker LFS. Hafslunds driftssentral har oversikt over alle avtaler.

Ved arbeid på andre høyspenningsanlegg skal personell ansatt i eller engasjert av Hafslund Nett kun forestå utkobling og endepunktsjording av egen kabel. Koblinger i andre høyspenningsanlegg skal ikke utføres av personell ansatt i eller engasjert av Hafslund Nett, såfremt det ikke foreligger egen skriftlig avtale.

Anleggseier bestiller utkobling av tilførselskabel hos driftssentralen senest tre – 3 – virkedager før kobling skal finne sted. Ved feil på anlegget kan utkobling bestilles umiddelbart.

15.5 Spesielle forhold i veilysnettet 

DI gjelder ved arbeid på veilysanlegg, når disse er fellesført med Hafslund Netts distribusjonsnett. Alle veilyseiere som har anlegg som er fellesført med Hafslund Netts distribusjonsnett skal ha signert grensesnittavtale.

Entreprenører som skal arbeide på veilysanlegg som er fellesført med distribusjonsnettet skal ha en egen instruks tilpasset de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav for arbeid på slike anlegg.

Der det skal utføres arbeider i eller i nærheten av høyspenningsanlegg, skal særlige hensyn til sikkerhet ivaretas. Personell som skal utføre arbeid nær ved Hafslund Netts høyspenningsanlegg skal oppfylle krav til kompetanse og inneha sikkerhetskort utstedt av Hafslund Nett med nødvendig godkjenning for det arbeidet som skal gjøres. Minst en av de som deltar i arbeidet skal ha godkjenning som LFS. LFS skal utpekes av driftssentralen for hvert enkelt oppdrag.

Veilysanlegg som ikke er fellesført med Hafslund Netts distribusjonsnett, omfattes ikke av DI.

Det vises til egen grensesnittavtale.

Notater